Lovgivning vedrørende lægemidler til dyr

Revideret: Januar 2017.

 

I det nedenfor anførte og i menupunkterne i venstre side henvises til Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1533 af 12/12/2016 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr.

Maksimalgrænseværdier (MRL-værdier) er defineret i kapitel 1, § 2, stk. 1, nr. 13 og tilbageholdelsestider er omtalt i kapitel 11.

Alle anførte tilbageholdelsestider forudsætter korrekt anvendelse f.eks. dosering, applikation og dyreart.

I §§ 39, 40 og 43 specificeres de notater dyrlægen skal gøre ved anvendelse eller udlevering af lægemidler inkl. meddelelse af tilbageholdelsestider.

De optegnelser der skal noteres i forbindelse med aftale om Sundhedsrådgivning er opført i § 41.

Kapitel 10 omhandler særlige forhold ved behandling af hest. I § 35 henvises til EU-kommissionens liste over uundværlige lægemiddelstoffer til behandling af dyr af hestefamilien. Listen kan findes i venstre panel her på siden.
§ 36 omhandler identifikation af heste, som er udelukket fra konsum.

Opmærksomheden henledes endvidere på:

1. At der løbende vil forekomme justeringer vedr. tilbageholdelsestider.

2. At der i mælkeleverandør-kontrakter kan være specielle krav om lavere grænser for restkoncentrationer i mælk f.eks. absolut ”nul”.

Lovgivning vedr. fødevarekontrol med henblik på tilbageholdelsestider og restkoncentrationer findes i kapitel 8 i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1532 af 12/12/2017 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | Telefon: +45 39 27 09 25 | Fax: +45 39 27 09 18 | Mail: vif@vif.dk