ZELERIS

Florfenicol, meloxicam
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Kombination af det bredspektrede antibiotikum florfenicol og det non-steroide, antiinflammatoriske lægemiddel meloxicam (NSAID) til engangsbehandling af kvæg ved injektion.
injektionsvæske (400 mg/ml + 5 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder 400 mg florfenicol og 5 mg meloxicam.
BrugsvejledningTil subkutan anvendelse. Injektionsvolumen bør ikke overstige 15 ml pr. injektionssted. Injektion bør ske midt på halsen. For at sikre en korrekt dosering, bør legemsvægten fastslås så korrekt som muligt for at undgå underdosering. Gummiproppen i 250 ml hætteglas kan sikkert gennemstikkes op til 20 gange. I modsat fald anbefales brug af en flerdosissprøjte.
DoseringKvæg: En enkelt subkutan injektion med en dosis på 40 mg florfenicol/kg lgv. og 0,5 mg meloxicam/kg lgv. (svarer til 1 ml/10 kg lgv.).
Tilbageholdelsestidkvæg: Slagtning: 56 døgn.
Mælk: Må ikke anvendes til lakterende dyr, der producerer mælk til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, der forventes at skulle producere mælk til menneskeføde, senere end 2 måneder før forventet kælvning.
OpbevaringDette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedOpbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år. Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27724 485224 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Florfenicol er et syntetisk, bredspektret antibiotikum med virkning på de fleste Gram-positive og Gram-negative bakterier isoleret fra husdyr. Florfenicol virker ved at hæmme proteinsyntesen på ribosomalt niveau og virkningen er bakteriostatisk og tidsafhængig. Laboratorieundersøgelser har vist, at florfenicol er aktiv overfor de mest almindeligt isolerede bakterielle patogener fra luftvejsinfektioner hos kvæg inklusiv Mannheimia hæmolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni. Florfenicol anses for at være et bakteriostatisk stof, men in-vitro studier har også vist baktericide egenskaber overfor Mannheimia hæmolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni. Meloxicam er et non-steroidt, antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID) tilhørende oxicam-klassen, som virker ved at hæmme prostaglandinsyntesen, og derved udøver en antiinflammatorisk, anti-exudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Stoffet reducerer leukocytinfiltration i inflammeret væv. I mindre omfang hæmmer det også den collagen-inducerede thrombocyt-aggregation. Meloxicam har også anti-endotoxiske egenskaber, idet det er vist at stoffet hæmmer produktionen af thromboxan-B2 induceret af endotoksiner fra E. coli efter administration i kalve, lakterende køer og svin.
Indikationer
Til terapeutisk behandling af luftvejsinfektioner hos kvæg associeret med feber forårsaget af infektion med florfenicolfølsomme stammer af Mannheimia hæmolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni.
Bivirkninger
Reaktioner på injektionsstedet (hovedsageligt hævelse, induration, varme og smerte) forekom meget almindeligt efter subkutan administration af produktet. Disse reaktioner var forbigående og forsvandt normalt uden yderligere behandling i løbet af 5-15 dage, men i visse tilfælde varede de op til 49 dage. I forbindelse med injektion af dette produkt kan dyrene vise tegn på moderat smerte, manifesterende sig ved bevægelse af hovedet eller halsen.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til voksne avlstyre. Må ikke anvendes til dyr med nedsat lever-, hjerte eller nyrefunktion og hæmorrhagiske forstyrrelser, eller til dyr med tegn på ulcerogene, gastrointestinale skader. Må ikke anvendes i tilfælde af hypersensitivitet over for aktivstofferne eller et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Må ikke anvendes samtidigt med glukokortikoider, andre non-steroide, antiinflammatoriske lægemidler eller med antikoagulerende stoffer.
Drægtighed, diegivning og laktation
Sikkerheden ved brug af dette veterinære lægemiddel er ikke undersøgt for avlsdyr, drægtige eller lakterende dyr. Må derfor kun anvendes efter den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.
Cave
Undgå brug til alvorligt dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, da der kan være en potentiel risiko for nyretoksicitet. Der findes ingen sikkerhedsstudier og anvendelse af produktet anbefales derfor ikke til kalve yngre end 4 uger.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org