INSISTOR VET.

Methadonhydrochlorid
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Methadon har evnen til at frembringe kraftig analgesi. Kan desuden anvendes til præmedicinering og sedation i kombination med sedativ. Varighed: 1,5 til 6,5 timer.
10 mg/ml (10 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: 8,9 mg methadon (sv.t. 10 mg methadonhydrochlorid).
BrugsvejledningDoseringen afhænger af den ønskede grad af analgesi og bedøvelse, den ønskede varighed samt den samtidige brug af andre analgetika og anæstesimidler. Når produktet anvendes sammen med andre produkter, skal der anvendes en væsentlig lavere dosering end anført nedenfor. Der bør altid benyttes lavest mulige dosis. Analgesi, præmedicinering og neuroleptanalgesi: Hund: 0,5 - 1 mg/kg sv.t. 0,05 - 0,1 ml/kg, s.c., i.m. eller i.v. Kat: 0,3 - 0,6 mg/kg sv.t. 0,03 - 0,06 ml/kg i.m. Virkningen indtræder 1 time efter s.c. inj., 15 min. efter i.m. inj. og 10 min. efter i.v. inj. Virkningen opretholdes i cirka 4 timer efter i.m. eller i.v. inj.
DoseringHund: 0,5-1 mg methadonhydrochlorid pr. kg lgv. s.c, i.m. eller i.v (sv.t. 0,05 - 0,1 ml/kg lgv.).
Kat: 0,3-0,6 mg methadonhydrochlorid pr. kg lgv. i.m. (sv.t. 0,03 - 0,06 ml/kg lgv.).
OpbevaringI ydre karton beskyttet mod lys.
Udl. bestemmelseAP4.
HoldbarhedEfter første åbning: 28 døgn. I salgspakning: 2 år. Ved fortynding (infusionsvæsker): 24 timer ved 25°C beskyttet mod lys. Af mikrobiologiske hensyn skal fortyndingerne anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28144 140249 1 x 10 ml 165,20  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Methadon er strukturelt ikke beslægtet med andre opiumafledte analgetika og findes som en racemisk blanding. Hver af enantiomererne har forskellige virkningsmåder. d-isomeren antagoniserer non-kompetitivt NMDA-receptoren og hæmmer genoptagelse af norepinephrin. l-isomeren er en µ-opioidreceptoragonist.
Indikationer
Analgesi, præmedicinering og neuroleptanalgesi i kombination med et neuroleptisk lægemiddel.
Bivirkninger
Almindelige, forbigående bivirkninger: Hund: Respirationsdepression og bradykardi. Lette reaktioner: Gispning, læbeslikning, spytflåd, stemmebrug, uregelmæssig vejrtrækning, hypotermi, fikseret stirren og kropsrysten. Lejlighedsvis vandladning og defækation inden for den første time. Kat: Respirationsdepression og hyperalgesi. Lette excitatoriske reaktioner: Læbeslikning, stemmebrug, vandladning, defækation, pupildilatation, hypertermi og diarré.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for det aktive stof eller over for hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til dyr med fremskreden respirationsinsufficiens eller svær lever- og nyredysfunktion.
Interaktioner
Methadon kan forstærke virkningen af analgetika, CNS inhibitorer og midler, som forårsager respiratorisk depression. Anvendelse af lægemidlet i kombination med buprenorphin kan medføre manglende virkning.
Drægtighed, diegivning og laktation
Methadon diffunderer over placenta. Studier med laboratoriedyr har vist reproduktionsmæssige bivirkninger. Anvendelse frarådes under drægtighed eller diegivning.
Cave
Mynder kan kræve højere dosering end andre racer for at opnå et effektivt plasmaniveau. Sikkerheden ved methadon er ikke vist hos hunde på under 8 uger og katte på under 5 måneder. Methadon kan lejlighedsvis forårsage respirationsdepression, og der skal udvises forsigtighed ved behandling af dyr med nedsat respirationsfunktion. Methadon kan forårsage respirationsdepression efter kontakt med huden eller ved uforsætlig selvinjektion.
Bemærkning
Produktet er ikke kompatibelt med infusionsvæsker indeholdende meloxicam eller andre ikke-vandige opløsninger. Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr undtagen de infusionsopløsninger, der er anført i SPCet. Effekten af methadon kan modvirkes af naloxon. Naloxon skal gives indtil virkning indtræder. En startdosis på 0,1 mg/kg i.v. anbefales.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org