FENGARD®

Fenbendazol
Huvepharma NV
 

Præsentation

Suspension til vandmedicinering af svin.
Oral suspension (200 mg/ml)
DeklarationOral suspension til brug i drikkevand med 200 mg fenbendazol/ml.
BrugsvejledningDen nødvendige daglige mængde veterinærlægemiddel beregnes ud fra den estimerede samlede kropsvægt (kg) af hele gruppen af grise, der skal behandles. Brug venligst nedenstående formel: ml lægemiddel/dag = estimeret samlet kropsvægt (kg) af grise, der skal behandles × 0,0125 ml Der skal tilberedes frisk medicineret vand hver dag i behandlingsperioden. Ved anvendelse via doseringspumpe: Tilsæt den beregnede mængde af produktet til det ikke-medicinerede vand i doseringspumpens stamopløsningsbeholder. Mængden af ikke-medicineret vand i stamopløsningsbeholderen skal beregnes på grundlag af den forudindstillede indgivelseshastighed på doseringspumpen og den mængde drikkevand, som dyrene normalt drikker i løbet af 6 timer. Rør om, indtil indholdet i stamopløsningsbeholderen er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart. Ved anvendelse via medicineringstank: Tilsæt den beregnede mængde af produktet til den mængde drikkevand, som dyrene almindeligvis drikker i løbet af 6 timer. Rør om, indtil indholdet i medicineringstanken er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart. Yderligere omrøring er ikke nødvendig under indgivelsen. Under behandlingen skal alle dyr have fri adgang til det medicinerede vand - og kun det. Under behandlingen skal dyrene så hurtigt som muligt, efter de har drukket alt det medicinerede vand, have adgang til ikke-medicineret drikkevand.
DoseringSvin: 2,5 mg fenbendazol pr. kg lgv (sv.t. 1,25 ml Fengard pr. 100 kg lgv.) pr. dag i 2 på hinanden følgende dage.
TilbageholdelsestidSvin: P.o.: Slagtning 4 døgn.
OpbevaringBeskyttes mod frost.
UdleveringsstedApotek/forhandler.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed30 måneder. 3 måneder efter første åbning af den indre emballage. 24 timer for medicineret drikkevand.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28150 542312 1 x 1000 ml 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Fenbendazol er et anthelmintikum, som tilhører benzimidazol-carbamatgruppen. Fenbendazol virker ved at forstyrre nematodens energimetabolisme. Fenbendazol hæmmer polymeriseringen af tubulin til mikrotubuli. Dette forstyrrer vigtige strukturelle og funktionelle egenskaber i cellerne hos indvoldsorme, såsom dannelse af cytoskelettet, dannelse af det mitotiske spindel og optagelse og intracellulær transport af næringsstoffer og metaboliske produkter. Fenbendazol og dets metabolitter fordeles til hele kroppen og opnår de højeste koncentrationer i leveren. Udskillelse af fenbendazol og dets metabolitter sker primært via fæces og i mindre grad via urinen.
Indikationer
Behandling af svin inficeret med Ascaris suum (voksne, intestinale og migrerende larvestadier).
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Det kan ikke udelukkes, at fenbendazol forværrer paracetamols hepatotoksicitet.
Drægtighed, diegivning og laktation
Indgivelse af fenbendazol (500 mg/kg) til søer, der var mellem 8 og 33 dage drægtige, medførte ingen føtal effekt. Lægemidlets sikkerhed under diegivning er ikke fastlagt.
Cave
Parasitresistens kan opstå over for enhver gruppe af anthelmintika efter hyppig og gentagen brug eller som følge af underdosering, der kan skyldes underestimering af legemsvægt, forkert administration af lægemidlet eller manglende kalibrering af doseringsudstyr (hvis relevant).
Bemærkning
Dette veterinærlægemiddel kan være toksisk for mennesker efter indtagelse. Embryotoksisk effekt kan ikke udelukkes. Gravide kvinder skal træffe særlige forholdsregler ved håndtering af produktet. Produktet kan forårsage øjenirritation. Undgå kontakt med hud og/eller øjne og utilsigtet indtagelse af produktet. Undgå at spise, drikke eller ryge under håndtering af produktet. Brug beskyttelsesbriller og tætte handsker for at undgå direkte kontakt med hud og øjne, når produktet håndteres, eller det medicinerede vand opblandes. I tilfælde af utilsigtet indtag skylles munden med rigelige mængder rent vand og søges læge. I tilfælde af utilsigtet kontakt med hud og/eller øjne skylles med rigelige mængder vand og søges læge. Vask hænder efter brug. Fengard må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for fisk og andre organismer i vandet.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org