GALLIFEN®

Fenbendazol
Huvepharma NV
 

Præsentation

Anthelmintikum til vandmedicinering af høns og hønniker.
Oral suspension til anvendelse i drikkevand (200 mg/ml)
DeklarationOral suspension til anvendelse i drikkevand.
BrugsvejledningRystes omhyggeligt før brug. Den nødvendige daglige mængde veterinærlægemiddel beregnes ud fra den estimerede samlede kropsvægt (kg) af hele gruppen af høns, der skal behandles. Brug venligst nedenstående formel: ml lægemiddel/dag = estimeret samlet kropsvægt (kg) af høns, der skal behandles×0,005 ml Før dyrene får adgang til det medicinerede vand, bør drikkevandssystemet, hvis muligt, tømmes og skylles igennem med medicineret vand, således at nøjagtig dosering sikres. Det kan være nødvendigt at gennemføre denne procedure på alle behandlingsdage. Indtagelsen af medicineret vand er afhængig af fjerkræets alder og kliniske tilstand, omgivelsestemperaturen og dagslysforholdene. For at opnå korrekt dosis skal koncentrationen af lægemidlet justeres i henhold til dette. Ved anvendelse i doseringspumpe: Tilsæt den beregnede mængde af produktet til det ikke-medicinerede vand i doseringspumpens stamopløsningsbeholder. Mængden af ikke-medicineret vand i stamopløsningsbeholderen skal beregnes på grundlag af den forudindstillede indgivelseshastighed på doseringspumpen og 40 til 80% af fjerkræets daglige vandration. Til anvendelse i medicineringstank: Tilsæt den beregnede mængde af produktet til 40 til 80 % af fjerkræets daglige vandration. Rør om, indtil indholdet i medicineringstanken er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart. Yderligere omrøring er ikke nødvendig under indgivelsen. Under behandlingen skal alle dyr have fri adgang til det medicinerede vand - og kun det. Under behandlingen skal dyrene så hurtigt som muligt, efter de har drukket alt det medicinerede vand, have adgang til ikke-medicineret drikkevand.
DoseringHøns og hønniker: 1 mg fenbendazol pr. kg lgv. (sv.t. 0,005 ml Gallifen suspension) pr. dag i 5 på hinanden følgende dage.
TilbageholdelsestidKyllinger: P.o.: Slagtning 6 døgn, æg 0 døgn.
OpbevaringBeskyttes mod frost.
UdleveringsstedApotek/forhandler.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed30 måneder. 3 måneder efter første åbning af den indre emballage. 24 timer for medicineret drikkevand.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28148 064682 1 x 1000 ml 0,00  
28149 031516 1 x 125 ml 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Fenbendazol er et anthelmintikum, som tilhører benzimidazol-carbamatgruppen. Det virker ved at forstyrre nematodens energimetabolisme. Fenbendazol hæmmer polymeriseringen af tubulin til mikrotubuli. Dette forstyrrer vigtige strukturelle og funktionelle egenskaber i cellerne hos indvoldsorme, såsom dannelse af cytoskelettet, dannelse af det mitotiske spindel og optagelse og intracellulær transport af næringsstoffer og metaboliske produkter. Fenbendazol og dets metabolitter fordeles til hele kroppen og opnår de højeste koncentrationer i leveren. Udskillelse af fenbendazol og dets metabolitter sker primært via fæces.
Indikationer
Behandling af høns og hønniker inficeret med Heterakis gallinarum (voksne stadier) eller Ascaridia galli (voksne stadier).
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen kendte.
Æglægning
Kan anvendes under æglægning.
Cave
Sikkerheden med henblik på overdosering af dette produkt er ikke undersøgt ved kyllinger, der er under 8 uger gamle. Parasitresistens kan opstå over for enhver gruppe af anthelmintika efter hyppig og gentagen brug. F.eks. ved underdosering der kan skyldes underestimering af legemsvægt, forkert administration af lægemidlet eller manglende kalibrering af doseringsudstyr (hvis relevant). Sikkerheden med henblik på overdosering af dette produkt er ikke undersøgt ved kyllinger, der er under 8 uger gamle. Effekten af veterinærlægemidlet ved den anbefalede dosis er ikke tilstrækkelig til behandling af parasitær sygdom forårsaget af Capillaria spp. Før anvendelse af produktet bør det konstateres, at der ikke forekommer parasitær sygdom forårsaget af Capillaria spp. I tilfælde af parasitær sygdom forårsaget af Capillaria spp. skal der anvendes et andet passende anthelmintikum.
Bemærkning
Dette veterinærlægemiddel kan være toksisk for mennesker efter indtagelse. Embryotoksisk effekt kan ikke udelukkes. Gravide kvinder skal træffe særlige forholdsregler ved håndtering af dette veterinærlægemiddel. Produktet kan forårsage øjenirritation. Undgå kontakt med hud og/eller øjne og utilsigtet indtagelse af produktet. Undgå at spise, drikke eller ryge under håndtering af produktet. Brug beskyttelsesbriller og tætte handsker for at undgå direkte kontakt med hud og øjne, når produktet håndteres eller det medicinerede vand opblandes. I tilfælde af utilsigtet indtag skylles munden med rigelige mængder rent vand og søges læge. I tilfælde af utilsigtet kontakt med hud og/eller øjne skylles med rigelige mængder vand og søges læge. Vask hænder efter brug. Gallifen må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for fisk og andre organismer i vandet.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org