TRALIEVE

Tramadolhydrochlorid
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Tramadol er et centralt virkende analgetika af opioid-typen til hunde.
Injektionsvæske, opløsning (50 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: 50 mg tramadolhydrochlorid svarende til 43,9 mg tramadol, 10 mg benzylalkohol (E1519) og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningDen anbefalede dosis er 2-4 mg tramadolhydrochlorid pr. kg legemsvægt, svarende til 0,04-0,08 ml/kg legemsvægt. Gentagne doser kan administreres hver 6. til 8. time (3-4 gange dagligt). Den anbefalede, maksimale daglige dosis er 16 mg/kg. Intravenøs administration skal udføres meget langsomt. Da det individuelle respons på tramadol er variabelt, og delvist afhænger af doseringen, patientens alder, individuelle forskelle i følsomheden over for smerter og den generelle tilstand, skal det optimale doseringsprogram tilpasses individuelt ved hjælp af de ovenstående intervaller for dosis og genbehandling. Hvis præparatet ikke giver tilstrækkelig analgesi 30 minutter efter administrationen, eller i løbet af alle planlagte genbehandlingsintervaller, skal et andet egnet analgetikum anvendes.
DoseringHund: 2-4 mg/kg lgv. sv.t. 0,04-0,08 ml pr. kg lgv. i.m eller i.v. hver 8. time. Minimalt dosisinterval er hver 6. time. Maksimal daglig dosis er 16 mg/kg lgv.
TilbageholdelsestidHund: Ikke relevant.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler.
Udl. bestemmelseAP4.
Holdbarhed30 måneder. Efter første åbning af den indre emballage: 8 uger.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28731 500333 1 x 10 ml 137,54  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Tramadol er et centralt virkende stof med en kompleks virkningsmekanisme, der udøves af de 2 enantiomerer og den primære metabolit, der omfatter opioid-, noradrenalin- og serotoninreceptorer. (+)-enantiomeren af tramadol hæmmer serotoningenoptagelsen. (-)-enantiomeren hæmmer noradrenalingenoptagelsen. O-desmethyltramadol metabolitten har større affinitet for µ-opioidreceptorerne. Til forskel fra morfin har tramadol ikke en undertrykkende virkning på åndedrættet for et omfattende analgetisk dosisinterval og det påvirker ikke den gastrointestinale motilitet. Virkningen på det kardiovaskulære system har en tendens til at være let. Den analgetiske styrke af tramadol er ca. 1/10 til 1/6 af morfins styrke. Hos mennesker fører genotype forskelle til, at 10 % ikke responderer på tramadolhydrochlorid. Hos disse personer er den analgetiske virkning af tramadol nedsat eller ikke eksisterende. Et lignende fænomen vides at eksistere hos hunde, men det er ukendt, hvor mange procent af hunde, der er påvirket.
Indikationer
Tabletter: Til lindring af akutte og kroniske lette smerter i bløddele og det muskuloskeletale system. Injektionsvæske, opløsning: Til lindring af lette, postoperative smerter.
Bivirkninger
Tabletter: Sedation og døsighed (almindeligt), især når der gives større doser. Kvalme og opkastning (ikke almindeligt). Overfølsomhedsreaktioner (sjældent), behandlingen skal stoppes. Krampeanfald (meget sjældent) hos hunde med lav tærskelværdi for epileptiske anfald. Injektionsvæske, opløsning: Lejlighedsvis kvalme og opkastning. Overfølsomhedsreaktioner (sjældent), behandlingen skal stoppes.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer, eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke administreres sammen med tricykliske antidepressiva, monoaminoxidasehæmmere og serotoningenoptagshæmmere. Bør ikke anvendes til dyr med epilepsi.
Interaktioner
Administration af Tralieve Vet.sammen med midler, der undertrykker centralnervesystemet, kan forstærke virkningerne på CNS og de åndedrætsundertrykkende virkninger. Tramadol kan øge virkningen af lægemidler, der sænker tærskelværdien for epileptiske anfald. Lægemidler der hæmmer (f.eks. cimetidin og erythromycin) eller inducerer (f.eks. carbamazepin) CYP450-medieret metabolisme, kan påvirke den analgetiske virkning af tramadol. Den kliniske relevans af disse interaktioner er ikke blevet undersøgt hos hunde. Kombinationen med blandede agonist/antagonister (f.eks. buprenorphin, butorphanol) og tramadol er ikke tilrådelig, da den analgetiske virkning af en ren agonist teoretisk set kan være reduceret i sådanne omstændigheder. Bør ikke administreres sammen med tricykliske antidepressiva, monoaminoxidasehæmmere og serotoningenoptagshæmmere.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet. Laboratorieundersøgelser af mus og/eller rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene virkninger, føtal toksicitet, maternel toksicitet, bivirkninger i den peri- og postnatale udvikling af afkommet.
Cave
Skal anvendes med forsigtighed til hunde med nedsat lever- eller nyrefunktion. Det kan være nødvendigt at justere dosis og lever- og nyrefunktionen skal overvåges under anvendelsen af Tralieve Vet. Langvarig behandling med Tralieve Vet. tabletter skal, om muligt, ophøre ved gradvis nedtrapning. Ved overfølsomhed over for tramadol eller over for et eller flere af hjælpestofferne, bør kontakt med Tralieve Vet. undgås. Tralieve Vet. injektionsvæske, opløsning kan forårsage hud- og øjenirritation, undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænder efter brug, ved øjeneksponering skal der skylles med rent vand. Gravide og kvinder i den fertile alder skal udvise stor forsigtighed ved håndtering og søge lægehjælp i tilfælde af eksponering. Tramadol kan forårsage sedation, kvalme og svimmelhed efter indgift ved hændeligt uheld. Søg lægehjælp i tilfælde af indgift ved hændeligt uheld. Der må ikke føres motorkøretøj, da der kan opstå sedation.
Bemærkning
Symptomer på overdosering: Miose, opkastning, kardiovaskulært kollaps, bevidsthedsforstyrrelser op til koma, krampeanfald og åndedrætsundertrykkelse op til åndedrætssvigt. I tilfælde af overdosering: Oprethold åbne luftveje, støt hjerte- og åndedrætsfunktion afhængig af symptomerne. Antidoten for åndedrætsundertrykkelse er naloxon, beslutningen om at anvende naloxon bør udføres efter vurdering af benefit-risk-forholdet for det enkelte dyr, da det er muligt, at det kun delvist ophæver nogle af de andre virkninger af tramadol, og det kan øge risikoen for epileptiske anfald. I tilfælde af epileptiske anfald, skal der administreres diazepam.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org