ALFAX MULTIDOSE VET.

Alfaxalon
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Anæstesistof til induktion og opretholdelse af anæstesi hos hunde og katte.
Injektionsvæske, opløsning (10 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: 10 mg alfaxalon, 150 mg ethanol, 1 mg chlorocresol, 0,2 mg benzethoniumchlorid og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningInduktionsdosis af Alfax Multidose Vet. er givet i nedenstående skema. Indgiften bør fortsætte indtil dyrlægen mener anæstesidybden er tilstrækkelig til endotrakeal intubering, eller indtil hele dosis er indgivet. Injiceringstempo: Indgiv en fjerdedel af den beregnede dosis hvert 15. sekund, således at den samlede dosis, om nødvendigt, indgives i løbet af 60 sekunder. Hvis intubering stadig ikke er mulig 60 sekunder efter endt indgift kan der indgives endnu en lignende dosis for at opnå virkning. Induktion af anæstesi - dosisanbefalinger:
HUNDE KATTE
Uden præmedicinering Med præmedicinering Uden præmedicinering Med præmedicinering
mg/kg 3 2 5 5
ml/kg 0,3 0,2 0,5 0,5
Efter induktion af anæstesi med Alfax Multidose Vet. kan dyret intuberes og bibeholdes på Alfax Multidose Vet. eller et anæstesistof til inhalation. Vedligeholdelsesdosis af Alfax Multidose Vet. kan gives som supplerende boli eller som konstant infusion. Anbefalede doser er angivet i skema nedenfor. Den faktiske dosis vil være baseret på den enkelte patients respons. Opretholdelse af anæstesi - dosisanbefalinger:
HUNDE KATTE
Uden præmedicinering Med præmedicinering Uden præmedicinering Med præmedicinering
Dosis til konstant infusion
mg/kg/ time 8-9 6-7 10-11 7-8
mg/kg/ minut 0,13-0,15 0,10-0,12 0,16-0,18 0,11-0,13
ml/kg/ minut 0,013-0,015 0,010-0,012 0,016-0,018 0,011-0,013
Bolusdosis til hver 10-minutters opretholdelse
mg/kg 1,3-1,5 1,0-1,2 1,6-1,8 1,1-1,3
ml/kg 0,13-0,15 0,10-0,12 0,16-0,18 0,11-0,13
DoseringKat: 5 mg/kg lgv. svarende til 0,5 ml/kg lgv. i.v. (se endvidere brugsvejledning).
Hund: 2 mg/kg lgv. svarende til 0,2 ml/kg lgv. i.v. (se endvidere brugsvejledning).
TilbageholdelsestidIkke relevant.
OpbevaringOpbevares under 25 °C. Opbevar beholderen i den ydre karton.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed3 år. Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28660 575297 1 x 10 ml 175,31  
28661 436406 1 x 20 ml 296,16  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Alfaxalon er et neuroaktivt steroidmolekyle med et almindeligt anæstesimiddels egenskaber. Den primære mekanisme i alfaxalons anæstetiske virkning er modulation af den neuronale cellemembrantransport af chloridioner, induceret ved at binde alfaxalon til GABAA-celleoverfladereceptorer.
Indikationer
Som induktionsstof forud for inhalationsanæstesi. Som eneste anæstesistof til induktion og opretholdelse af anæstesi ved udførelse af undersøgelser eller kirurgiske procedurer.
Bivirkninger
I kliniske studier med Alfax Multidose Vet. var post induktionsapnø, defineret som åndedrætsophør i 30 sekunder eller mere, meget almindelig hos hunde og katte. 44 % af hundene og 19 % af kattene oplevede post induktionsapnø. Den gennemsnitlige varighed af apnøen hos disse dyr var 100 sekunder hos hunde og 60 sekunder hos katte. Derfor bør der anvendes endotrakeal intubation og iltsupplering.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes i kombination med andre intravenøse anæstesistoffer. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Alfax Multidose Vet. er påvist at være sikkert, når det anvendes i kombination med følgende præmedicinklasser: Phenothiaziner, antikolinerge midler, benzodiazepiner, alfa-2-adrenoceptoragonister, opiater og non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID). Samtidig brug af andre CNS depressiva må forventes at potensere Alfax Multidose Vets. depressive effekt, hvilket gør det nødvendigt at indstille videre indgift af Alfax Multidose Vet. når den krævende anæstesidybde er nået. Brugen af et eller flere præmedicinmidler nedsætter ofte den nødvendige dosis af Alfax Multidose Vet. Præmedicinering med alfa-2-adrenoceptoragonister kan øge anæstesiens varighed betydeligt. For at afkorte restitutionsperioden kan det være ønskeligt at slå disse præmedicinmidlers virkning fra. Benzodiazepiner bør ikke anvendes som eneste præmedicin til hunde eller katte, idet kvaliteten af anæstesien hos nogle patienter da kan blive suboptimal. Benzodiazepiner kan anvendes sikkert og effektivt i kombination med andre præmedicinmidler og Alfax Multidose Vet.
Drægtighed, diegivning og laktation
Alfax Multidose Vets. sikkerhed er ikke påvist i tilfælde hvor drægtighed skal fortsætte eller ved diegivning. Lægemidlet bør kun anvendes til drægtige dyr efter dyrlægens afvejning af risici og fordele. Alfax Multidose Vet. har været anvendt sikkert til induktion af anæstesi inden fødsel af hvalpe ved kejsersnit. I disse undersøgelser blev hundene ikke præmedicineret. En dosis på 1-2 mg/kg blev udarbejdet (dvs. lavere end de sædvanlige 3 mg/kg, se dosering), og lægemidlet blev administreret som anbefalet, til opnået effekt.
Cave
Alfaxalon har begrænsede analgetiske egenskaber ved kliniske doser, hvorfor der bør gives passende peri-operativ analgesi i tilfælde, hvor procedurerne forventes at være smertefulde. For at minimere risikoen for apnø skal Alfax Multidose Vet. indgives gennem langsom intravenøs injektion. Brugen af et præplaceret kateter hos hunde og katte anbefales som bedste praksis til bedøvelsesprocedurer. Der bør være adgang til intermitterende ventilation med positivt tryk og der bør være adgang til ilt. Ved nedsat hepatisk blodgennemstrømning, alvorlig hepatocellulær læsion eller ved nyreinsufficiens kan doser til induktion og vedligeholdelse kræve reduktion. Der bør der udvises forsigtighed hos dyr med nedsat hjerte- eller respiratorisk virkning eller hos hypovolæmiske eller svækkede dyr. Sikkerheden for Alfax Multidose Vet. til dyr under 12 uger er ikke påvist. Dyret må helst ikke røres eller forstyrres under restituering. Det kan føre til spjætten, mindre muskeltrækninger eller mere voldsomme bevægelser. Opvågning bør derfor ske i passende omgivelser og under tilstrækkeligt opsyn. Ved utilsigtet selvinjektion søges straks lægehjælp. Produktet kan forårsage irritation, hvis det kommer i kontakt med hud eller øjne. Skyl straks hud eller øjne med vand.
Bemærkning
Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør Alfax Multidose Vet. ikke blandes med andre lægemidler. Alfax Multidose Vet. har været anvendt sikkert og effektivt til både hunde og katte ved procedurer med en varighed af op til en time. Akut tolerance over for overdosering er påvist for op til 20 mg/kg hos hunde (10 gange anb. dosis) og op til 25 mg/kg hos katte (5 gange anb. dosis). Hos både hunde og katte medfører disse ekstremt høje doser indgivet over 60 sekunder apnø og et forbigående fald i det arterielle middelblodtryk. Faldet i blodtryk er ikke livstruende og kompenseres af ændringer i hjertefrekvens. Disse dyr kan behandles alene med intermitterende ventilation med positivt tryk (såfremt påkrævet) med enten rumluft, eller helst ilt. Restitution er hurtig uden tilbageværende virkninger.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org