LIDCOSAL VET.

Lidocain
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Lokalanæstetikum til lokalbedøvelse af larynxslimhinden hos katte.
Laryngofaryngealspray, opløsning (16,2 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: 20 mg lidocainhydrochloridmonohydrat svarende til 16,2 mg lidocain, 1 mg chlorocresol og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningLaryngofaryngeal anvendelse. Spray et eller to pust i svælget. Pumpen primes før brug ved at spraye minimum 4 gange inden første brug, og mindst 2 gange for at klargøre, hvis den ikke har være i brug 7 dage eller længere. Hvert pust (ca. 0,14 ml) indeholder ca. 2,8 mg lidocainhydrochloridmonohydrat, hvilket svarer til 2,27 mg lidocain. Vent 30-90 sekunder før intubation, så strubehovedet er afslappet. Aktuatoren skal tages lodret ud af sprøjtepumpen og ikke skråt for at sikre, at stiften ikke bliver beskadiget. Larynxspasmer kan også stimuleres ved fjernelse af endotrakealrøret. Dette skal udføres, mens patienten stadig er under bedøvelse. Det anbefales at kuldesterilisere dysen mellem hver brug for at undgå spredning af infektion.
DoseringKatte: 1-2 pust, sv.t. 0,14-0,28 ml (2,27-4,54 mg lidocain). Se endvidere brugsvejledning.
TilbageholdelsestidIkke relevant.
OpbevaringMå ikke opbevares over 25 °C.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år. Efter første åbning af den indre emballage: 3 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28787 439104 1 x 10 ml 191,49  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Lidocain virker ved at forhindre generering og ledning af nerveimpulser. Det forhindrer stigningen i permeabiliteten af exciterbare membraner for natriumioner. Små, ikke myelinerede nervefibre er mere modtagelige end store fibre, og følelsen af smerte er den første modalitet, der går tabt. Virkningstiden er ca. 15 minutter.
Indikationer
Lokalbedøvelse af larynxslimhinden hos katte for at lette endotrakeal intubation ved at forhindre stimulering af larynxrefleksen.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til dyr, der er hypovolæmiske eller udviser hjerteblok. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen kendte.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratorieundersøgelser hos mus har vist tegn på foetotoksiske virkninger ved høje doser.Der er ikke udført sikkerhedsstudier med Lidcosal Vet. på drægtige hunkatte. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet.
Cave
Skal anvendes med forsigtighed i tilfælde af nedsat leverfunktion og/eller hjerteinsufficiens. Personer med kendt overfølsomhed over for lidokain eller chlorocresol bør undgå kontakt med Lidcosal Vet. Ved utilsigtet eksponering kan der opstå lokal følelsesløshed og svimmelhed eller døsighed. Der skal anvendes handsker ved håndtering. Eventuelle eksponerede områder vaskes med vand, ved utilsigtet eksponering i øjnene skal der skylles med vand. Ved alvorlige eller udvidede reaktion søges lægehjælp. Lidocain kan danne genotoksiske og mutagene metabolitter hos mennesker. Disse metabolitter kan også medføre, i langvarige toksikologiske studier af rotter, kræftfremkaldende virkninger ved høje doser.
Bemærkning
I tilfælde af overdosering skal der opretholdes frie luftveje og ventilationen skal understøttes med ilt.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org