NOVAQUIN

Meloxicam
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) fra oxicam-gruppen. Det virker ved hæmning af prostaglandinsyntesen, hvorved det har antiinflammatorisk, antiekssudativ, analgetisk og antipyretisk effekt.
Oral suspension (15 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: 15 mg meloxicam, 1,75 mg natriumbenzoat og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningSkal indgives enten opblandet i foder eller direkte i munden med en dosis på 0,6 mg/kg legemsvægt, én gang dagligt, i op til 14 dage. Hvis lægemidlet opblandes i foderet, bør det tilsættes en lille mængde foder, som gives lige inden fodring. Suspensionen bør gives ved hjælp af den vedlagte doseringssprøjte. Sprøjten passer til flasken og er forsynet med en kg-legemsvægt skala. Omrystes godt før brug. Undgå kontaminering under anvendelse.
DoseringHest: 0,6 mg/kg lgv., svt. 4 ml/100 kg lgv. dagl. i op til 14 dage.
TilbageholdelsestidHest: P.o.: Slagtning: 3 dage. Må ikke anvendes til lakterende dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning af den indre emballage: 5 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28666 582034 1 x 125 ml  
28667 396129 1 x 336 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) fra oxicam-gruppen. Det virker ved hæmning af prostaglandinsyntesen, hvorved det har antiinflammatorisk, antiekssudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Det reducerer leukocytinfiltrationen i det betændte væv. I mindre udstrækning hæmmes også collagen-induceret trombocyt-aggregation. Meloxicam har ligeledes anti-endotoksisk effekt, da det har vist sig at hæmme produktionen af thromboxan B2, forårsaget af intravenøs E-coli endotoxin administration hos kalve og svin.
Indikationer
Lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos heste.
Bivirkninger
Enkeltstående tilfælde af typiske NSAID-bivirkninger er observeret i kliniske undersøgelser (let nældefeber, diarré). Symptomerne var reversible. I meget sjældne tilfælde er der set appetitløshed, apati, mavesmerter samt colitis. I meget sjældne tilfælde kan anafylaktiske reaktioner, som kan være alvorlige (herunder dødelige), forekomme. Disse bør behandles symptomatisk. Hvis der forekommer bivirkninger, bør behandlingen afbrydes og dyrlægen kontaktes.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende hopper. Bør ikke anvendes til heste med gastrointestinale lidelser som f.eks. irritation og tegn på blødning, svækket lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmoragiske lidelser. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til heste under 6 uger.
Interaktioner
Må ikke gives samtidig med glucocortikosteroider, andre NSAID-præparater eller antikoagulantia.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratorieundersøgelser i kvæg har ikke afsløret potentielle teratogene, føtotoksiske eller maternotoksikse effekter. Der foreligger ikke data vedrørende heste, og anvendelse til heste under drægtighed og laktation kan derfor ikke anbefales.
Cave
Undgå behandling af dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, idet der foreligger en potentiel risiko for toksisk påvirkning af nyrerne.
Bemærkning
I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling indledes.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org