ROMINERVIN VET.

Romifidinhydrochlorid
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Sedativum/analgetikum til hest. Romifidin er en alfa 2-agonist af imino-imidazolidinklassen.
Injektionsvæske, opløsning (10 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: 10 mg romifidinhydrochlorid svarende til 8,76 mg romifidin, 2 mg chlorocresol og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningIntravenøs anvendelse. Et dosisinterval fra 0,04-0,12 mg romifidin HCl/kg legemsvægt (0,4 1,2 ml/100 kg legemsvægt) giver et dosisrelateret respons. Præparatet begynder at virke, uafhængigt af dosis, efter 1-2 minutter. Maksimal sedering opnås efter 5-10 minutter. Proppen må ikke punkteres over 40 gange.
DoseringHest: Let sedering (0,5-1 times varighed): 0,04 mg/kg lgv. i.v. sv.t. 0,4 ml/100 kg lgv.
Dyb seder
ing (0,5-1,5 time varighed): 0,08 mg/kg lgv. i.v. sv.t. 0,8 ml/100 kg lgv.
Dyb sedering, der varer længe (op til 3 timer): 0,12 mg/kg lgv. i.v. sv.t. 1,2 ml/100 kg lgv. Ved anvendelse i kombination med butorphanol bør der anvendes en dosis på 0,04 mg-0,12 mg romifidin HCl/kg lgv sv.t. 0,4-1,2 ml/100 kg lgv, efterfulgt af butorphanol.
Præmedicin: Præmedicinering med ketamin til induktion: 0,1 mg romifidin HCl/kg lgv. sv.t. 1 ml/100 kg lgv., efterfulgt af ketamin efter 5-10 minutter.
Præmedicinering med andre stoffer (såsom anæstetika til injektion eller inhalation) til induktion: 0,04 mg-0,08 mg romifidin HCl/kg lgv. sv.t. 0,4-0,8 ml/100 kg lgv., efterfulgt af induktion af anæstesi efter 5-10 minutter.
Opretholdelse af anæstesi: For at opretholde den kirurgiske anæstesi eller gøre den dybere med romifidin/ketamin, når faciliteter med anæstesi i gasfasen ikke er tilgængelige, kan romifidin administreres ved en dosis på 0,025 mg romifidin HCl/kg lgv. sv.t. 0,25 ml/100 kg lgv., straks efterfulgt af ketamin i.v. (50 % af den indledende dosis af ketamin præmedicin). Administrer romifidin/ketamin top-up-dosis umiddelbart før den kirurgiske incision udføres, eller når der er tegn på, at bevidstheden vender tilbage.
TilbageholdelsestidHest: Slagtning: 6 dage. Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
OpbevaringOpbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 30 måneder. Efter første åbning af den indre emballage: 56 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28802 169630 1 x 20 ml 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Alfa 2-agonist af imino-imidazolidinklassen, der udøver sederende og analgetiske virkninger. Den sederende virkning er induceret af stimulering af alfa 2-adrenoreceptorer i centralnervesystemet. Effekten indtræder efter 1-2 minutter og maksimal sedering opnåes efter 5-10 min. Varigheden af sedering er 30-180 min (dybde og varighed er dosisbestemt). Ca. 20 % er bundet til plasmaproteiner. Efter i.v. injektion elimineres romifidin hurtigt, ca. 80 % af den administrerede dosis elimineres via urinen, og resten via fæces.
Indikationer
Sedation til at facilitere håndtering, undersøgelse, mindre kirurgiske interventioner og mindre indgreb. Til præmedicinering før administration af injicerbare eller inhalerbare anæstetika. Kan også anvendes sammen med syntetiske opiater (f.eks. butorphanol) for at give en dybere sedering/analgesi.
Bivirkninger
Følgende uønskede hændelser kan opstå: Bradykardi (kan være udtalt). Godartede, reversible hjertearytmier (2. grad AV-blok og i mindre grad sino-atrialt blok). Hypotension, efter en kort periode med hypertension. Ukoordinerede lemmer/ataksi. Svedtendens og øget spytdannelse. Hyperglykæmi og diurese. Hos hingste og vallakker kan der opstå et reversibelt, delvist penilt prolaps. Øget følsomhed i bagbenene (defensive bevægelser). Meget sjældent: Lette koliksymptomer, da tarmmotiliteten midlertidigt er hæmmet. Overfølsomhed.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til heste i løbet af den sidste drægtighedsmåned. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Præparater indeholdende TMP/S bør ikke anvendes intravenøst, når hestene er blevet sederet med romifidin.
Interaktioner
Den sederende virkning kan potenseres af andre psykoaktive stoffer, såsom beroligende midler, andre sederende midler eller morfinlignende analgetika, og derfor reducere den nødvendige dosis af efterfølgende anæstetika. Samtidig i.v. anvendelse af potenserende sulfonamider med alfa 2-agonister er blevet rapporteret til at forårsage hjertearytmier, som kan være dødelige. I.v. administration af præparater, der indeholder TMP/S, er derfor kontraindiceret, når hestene er blevet sederet med romifidin. Samtidig anvendelse af romifidin og phenothiaziner (f.eks. acepromazin) kan føre til svær hypotension. Bør ikke anvendes i forbindelse med andre stoffer, som tilhører den samme farmakologiske klasse (sympatikomimetiske aminer, herunder alfa 2-agonister, såsom xylazin, detomidin).
Drægtighed, diegivning og laktation
Bør ikke anvendes i løbet af den sidste drægtighedsmåned.
Cave
Sedering med romifidin, kan øge følsomheden i bagbenene over for taktile stimuleringer. Der kan til tider opstå defensive reaktioner, dvs. spark, selv hos dyr, der virker velsederede. Anvendes med forsigtighed hos dyr, der lider af kardiovaskulære sygdomme eller respirationssygdomme, nedsat lever- eller nyrefunktion og hos dyr i shock. Ved præanæstesi, bør sederingen være tydelig, før induktion af anæstesi. Ved anvendelse som en del af den anæstetiske procedure, skal der udvises forsigtighed under rekonvalensfasen for at sikre, at hesten er i varme og rolige omgivelser. I tilfælde af oral indtagelse eller selvinjektion skal der straks søges lægehjælp. Der må ikke føres motorkøretøj. Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. I tilfælde af eksponering skal huden straks vaskes med rigeligt vand. Fjern forurenet beklædning, som er i direkte kontakt med huden. I tilfælde af kontakt med øjnene skal der skylles grundigt med frisk vand. Ved symptomer søges lægehjælp. Hvis gravide kvinder håndterer præparatet, skal der udvises særlig forsigtighed, så der ikke selvinjiceres, da der kan opstå livmodersammentrækninger og nedsat blodtryk hos fosteret efter systemisk eksponering.
Bemærkning
I tilfælde af en overdosering forventes det, at bivirkningerne anført under bivirkningsafsnittet er af højere sværhedsgrad og hyppighed. Symptomatisk behandling bør påbegyndes. En alfa 2-adrenerg antagonist kan være nyttig til at reducere sådanne virkninger.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org