PROPOMITOR VET.

Propofol
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Hurtigtvirkende universelt anæstetikum til intravenøs anæstesi af hund og kat.
Injektionsvæske, emulsion (10 mg/ml)
DeklarationPropofol 10 mg/ml.
BrugsvejledningProduktet er et sterilt produkt til intravenøs anvendelse. Rystes forsigtigt før brug. Dosis kan variere betragteligt mellem individuelle dyr og påvirkes af en række faktorer. Især kan brugen af præ-bedøvelsesmidler (præmedicinering) markant reducere behovet for propofol afhængigt af type og dosis af det brugte præ-bedøvelsesmiddel. Den dosis, der skal indgives, bør beregnes på grundlag af den gennemsnitlige dosis, som bruges til forberedelse af anæstesi. Det enkelte dyrs faktiske dosis kan være betydeligt lavere eller højere end den gennemsnitlige dosis. Induktion Induktionsdosen af det veterinærlægemiddel, der er vist i nedenstående tabel, er baseret på data taget fra kontrollerede laboratorie- og feltundersøgelser og er den gennemsnitlige mængde lægemiddel, som er påkrævet, for at hunde eller katte med succes kan induceres til anæstesi. Den faktiske dosis, som indgives, skal være baseret på hvert dyrs individuelle respons.
HUNDE Vejledende dosis mg/kg kropsvægt Dosisvolumen ml/kg kropsvægt
Ikke præmedicineret 6,5 0,65
Præmedicineret* alpha-2-agonist 3,0 0,30
acepromazin-baseret 4,5 0,45
KATTE
Ikke præmedicineret 8,0 0,8
Præmedicineret* alpha-2-agonist 2,0 0,2
acepromazin-baseret 6,0 0,6
* Induktionsdoser, der ligger betydeligt under den gennemsnitlige dosis, kan være effektive efter præmedicinering med en alpha-2 adrenoceptor-baseret protokol hos nogle dyr. Når propofol bruges i kombination med f.eks. ketamin, fentanyl eller benzodiazepiner til induktion af anæstesi (såkaldt co-induktion), kan den samlede dosis af propofol nedsættes yderligere. Doseringssprøjten bør forberedes på grundlag af ovenfor viste dosisvolumen af produktet, beregnet efter kropsvægt. Dosen bør indgives langsomt for at begrænse forekomst og varighed af apnø, og indgivelsen bør fortsætte, indtil klinikeren er overbevist om, at anæstesien er tilstrækkeligt dyb til endotrakeal intubation eller den planlagte procedure. Som vejledning bør produktet indgives i løbet af en periode på 20–60 sekunder. Vedligeholdelse Gentagne bolusinjektioner: Når anæstesien vedligeholdes ved hjælp af trinvise injektioner af produktet, vil doseringshastigheden og effektens varighed variere fra det ene dyr til det andet. Den trinvise dosis, som er påkrævet for at vedligeholde anæstesien, er typisk lavere hos præmedicinerede dyr sammenlignet med ikke-præmedicinerede dyr. En trinvis dosis på ca. 1 mg/kg (0,1 ml/kg) til hunde og 2 mg/kg (0,2 ml/kg) til katte kan indgives, når anæstesien bliver for let. Denne dosis kan gentages efter behov for at vedligeholde en passende dyb anæstesi. Der skal ventes 20–30 sekunder mellem hver dosis for at vurdere effekten. Hver trinvis dosis bør indgives langsomt, indtil effekten opnås. Konstant infusionshastighed: Når anæstesien vedligeholdes med en infusion af propofol med konstant hastighed (CRI), er dosis 0,2–0,4 mg/kg/min. til hunde. Den faktiske dosis, som indgives, skal være baseret på hvert dyrs individuelle respons og kan øges op til 0,6 mg/kg/min. i korte perioder. Til katte er vedligeholdelsesdosen 0,1–0,3 mg/kg/min. og bør tilpasses efter det individuelle respons. Det er blevet rapporteret, at CRI-anæstesi med en varighed på op til 2 timer ved en dosis på 0,4 mg/kg/min. til hunde og 0,2 mg/kg/min. til katte tolereres godt. Derudover kan infusionshastigheden øges eller nedsættes trinvist med 0,025-0,1 mg/kg/min. til hunde eller 0,01-0,025 mg/kg/min. til katte med 5-10 min. intervaller for at tilpasse anæstesiniveauet. Vedvarende og forlænget eksponering (over 30 minutter) kan føre til langsommere restitution, især hos katte. Vedligeholdelse af anæstesi ved hjælp af inhalationsmidler: I tilfælde, hvor der bruges inhalationsmidler til at vedligeholde generel anæstesi, kan det være nødvendigt at bruge en højere indledende koncentration af inhalationsanæstesimidlet, end det normalt er tilfældet efter induktion med barbiturater.
DoseringHund og kat: Se brugsvejledning.
OpbevaringMå ikke nedfryses.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år Efter første åbning af den indre emballage: Anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28800 552849 5 x 20 ml 236,30  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Propofol er et intravenøst generelt anæstesimiddel med kort virkning, karakteriseret ved hurtig indtræden, en kort varighed af anæstesien og ved hurtig restitution. Propofol producerer bevidstløshed ved at have en depressiv virkning på centralnervesystemet. De depressive virkninger af propofol medieres primært gennem en potensering af postsynaptiske GABAA-receptorer i det centrale nervesystem. Imidlertid menes de glutaminerge og noradrenerge neurotransmitter-systemer også at have en rolle i formidlingen af virkningerne af propofol.
Indikationer
- Generel anæstesi til korte indgreb, der kun varer op til fem minutter. - Induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi gennem indgivelse af trinvise doser til effekt eller som en infusion med konstant infusionshastighed (CRI). - Induktion af generel anæstesi, hvor vedligeholdelse opnås gennem inhalation af bedøvelsesmidler.
Bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger: apnø. Almindelige bivirkninger: bradykardi, arytmi, let lavt blodtryk, tegn på excitation (padling med lemmer, myoklonus, nystagmus, opistotonus), emesis, opkastningsfornemmelser, forøget spytafsondring, nysen, gnidning af ansigt/næse og langsom restitution. Hvis propofol anvendes uden præmedicinering som eneste lægemiddel til induktion af anæstesi, kan en kortvarig og forbigående stigning i det arterielle blodtryk observeres hos hunde. Ikke-almindelige bivirkninger: stigning i blodsukker, smerter på injektionsstedet efter intravenøs indgivelse. Hos katte, som gennemgik gentaget anæstesi, er dannelse af Heinz body, anoreksi, diarré og mildt ansigtsødem blevet observeret. Restitutionen kan også være forlænget. Begrænsning af gentaget anæstesi til intervaller på over 48 timer kan nedsætte sandsynligheden for dette. Effekterne er generelt forbigående og forsvinder af sig selv.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Propofol kan bruges i forbindelse med midler til præmedicinering, f.eks. atropin, glycopyrrolat, alfa-2-agonister (medetomidin, dexmedetomidin), acepromazin, benzodiazepiner (diazepam, midazolam); inhalationsmidler (f.eks. halothan, isofluran, sevofluran, enfluran og nitrogenoxid) samt smertestillende midler som pethidin og buprenorphin. Produktet kan indgives parallelt med alle intravenøse væsker via f.eks. et Y-stykke anbragt tæt på injektionsstedet. Produktet kan fortyndes med 5 % glukoseinfusionsopløsning. Kompatibilitetsundersøgelser med andre infusionsopløsninger (f.eks. NaCl eller Ringers Lactat opløsning) er ikke blevet gennemført med dette veterinærlægemiddel. Samtidig anvendelse af beroligende eller smertestillende medicin vil sandsynligvis reducere den dosis af propofol, som er påkrævet til at inducere og vedligeholde anæstesi. Samtidig brug af propofol og opioider kan give betydelig respiratorisk depression og et kraftigt fald i hjertefrekvensen. Hos katte er det blevet rapporteret, at samtidig brug af propofol og ketamin kan forårsage apnø hyppigere end brugen af propofol sammen med andre midler til præmedicinering. For at reducere risikoen for apnø bør propofol indgives langsomt i løbet af 20-60 sekunder. Samtidig indgivelse af infusioner med propofol og opioider (f.eks. fentanyl, alfentanil) til vedligeholdelse af generel anæstesi kan resultere i en langvarig restitution. Hjertestop er blevet observeret hos hunde, som fik propofol efterfulgt af alfentanil. Indgivelse af propofol sammen med andre lægemidler, som metaboliseres af cytochrom P450 (isoenzym 2B11 hos hunde) såsom kloramfenikol, ketoconazol og loperamid reducerer propofol-clearance og forlænger restitutionen fra anæstesi.
Drægtighed, diegivning og laktation
Veterinærlægemidlets sikkerhed er ikke fastlagt under drægtighed (hos fostre/nyfødte) og under laktation. Propofol er blevet brugt sikkert hos hunde til induktion af anæstesi før forløsning af hvalpe med kejsersnit. Propofol krydser moderkagen og fosterets blod-hjerne-barriere. I den periode, hvor hjernen udvikler sig, kan det derfor have en negativ indvirkning på den neurologiske udvikling af fostre og nyfødte. På grund af risikoen for neonatale dødsfald anbefales det ikke at bruge propofol til vedligeholdelse af anæstesi under kejsersnit. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk-forholdet.
Cave
Produktet er en stabil emulsion. Inden brugen bør produktet undersøges visuelt for fravær af synlige små dråber eller udefrakommende fremmedpartikler eller faseseparation og bortskaffes, hvis disse er til stede. Må ikke bruges, hvis der stadig er tegn på faseseparation efter forsigtig rysten. Hvis produktet injiceres for langsomt, kan et tilstrækkeligt anæstesiniveau måske ikke opnås, fordi det ikke er muligt at nå det nødvendige niveau for farmakologisk aktivitet. Under induktion af anæstesi kan der forekomme let lavt blodtryk og kortvarig apnø. Når veterinærlægemidlet bruges, skal faciliteter til vedligeholdelse af en fri luftvej, kunstig ventilation og iltberigelse være tilgængelige. Efter induktion af anæstesi anbefales brug af en endotrakealslange. Forøgede niveauer af kuldioxid i blodet er blevet rapporteret med længere varighed af propofol-anæstesi. Det er tilrådeligt at indgive supplerende ilt under vedligeholdelse af anæstesien. Derudover bør behovet for assisteret ventilation overvejes under længerevarende anæstesi. Hvis produktet injiceres for hurtigt, kan der forekomme hjerte-lungedepression (apnø, bradykardi, lavt blodtryk). Som med anden intravenøs anæstesi bør der udvises forsigtighed hos hunde og katte med nedsat hjerte-, åndedræts-, nyre- eller leverfunktion eller hos hypovolæmiske eller svækkede dyr. Propofol kan øge blodsukkermetabolismen og insulinudskillelsen hos raske hunde. Da der mangler sikkerhedsoplysninger om brug til diabetiske dyr, bør produktet kun bruges efter dyrlægens vurdering af benefit/risk-forholdet. Der bør udvises forsigtighed ved indgivelse af produktet til patienter med hypoproteinæmi, hyperlipidæmi eller meget tynde dyr, da disse dyr kan være mere modtagelige for bivirkninger. Produktets sikkerhed er ikke blevet fastlagt for hunde eller katte, der er under 4 måneder gamle, og bør kun bruges til disse dyr i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk-forholdet. Det er blevet rapporteret, at clearance af propofol er langsommere hos overvægtige/fede dyr og hos hunde over 8 år. Der bør udvises ekstra forsigtighed ved indgivelse af produktet til disse dyr. Især kan en lavere dosis af propofol være tilstrækkelig til induktion og vedligeholdelse i sådanne tilfælde. Det er blevet rapporteret, at clearance af propofol kan være langsommere hos mynder, og at restitution fra anæstesi kan have en lidt længere varighed hos disse hunde sammenlignet med andre hunderacer. Propofol har ikke smertestillende egenskaber. Derfor bør der indgives supplerende smertestillende medicin i de tilfælde, hvor procedurerne forventes at være smertefulde. Når propofol bruges samtidig med opioider, kan et antikolinergisk middel (f.eks. atropin) bruges i tilfælde af bradykardi i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk-forholdet. Brug aseptiske teknikker ved indgivelse af produktet.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org