Forgiftninger hos husdyr

Forfatter: Dyrlæge ph.d. Anders Permin, Unibrains.dk. Revideret 27.02.20

 
Søg på fx dyreart eller symptom med ctrl. B eller ctrl. F

 

Definition på forgiftning

En forgiftning kan defineres som en »ødelæggende fysiologisk effekt på et levende dyr«.

Årsager til forgiftninger kan være:

 • kemikalier (herunder lægemidler og tungmetaller)
 • pesticider (herunder fungicider, herbicider, insekticider, molluski­cider (sneglemidler) og rodenticider)
 • husholdningsmidler (for eksempel salt, klor og ammoniak)
 • gasser/dampe
 • giftige planter
 • fødevarer eller fodermidler

 

Forgiftningen sker efter:

 • oral optagelse
 • inhalation
 • hudkontakt (topikal)
 • anden eksponering (f.eks. via øjne, mælkekirtler, uterus eller injektion

En forgiftning kan enten være akut eller kronisk.

Giftigheden er relativ og udtrykkes dels i form af LD50 (dødelig dosis, 50% saf dyrene dør) og dels i form af TD50 (toksisk dosis, 50% udviser tegn på forgiftning).

Der er følgende forhold for LD50-værdier ved oral indtagelse, målt i mg/kg:

Relativ giftighed LD50-værdi (mg/kg)
Uskadeligt > 2800
Lokalirriterende 2000-2800
Sundhedsfarligt 200-2000
Giftigt 25-200
Meget giftigt < 25

 

Årsager og symptomer

Virkningerne af toksiske stoffer er lige så forskellige som stofferne selv. Den nøjagtige virkningsmekanisme er kun forstået for få af stofferne. Nogle toksiske stoffer indvirker på metabolismen. Andre forårsager skader på lever eller nyrer, såsom tungmetaller og nogle smertelindrende medicin, herunder acetaminophen og non-steroide anti-inflammatoriske stoffer (Ibuprofen). Nogle stoffer kan påvirke centralnervesystemet, hvilket kan føre til koma og eventuelt svigt af respirationen og kredsløb. Potentielle giftstoffer i denne kategori omfatter anæstetika (f.eks æther og kloroform), opiater (f.eks morfin og kodein) og barbiturater. Nogle giftstoffer påvirker direkte luftvejene og kredsløbssygdomme. Kulilte forårsager dødsfald ved at binde til hæmoglobin, der normalt transporterer ilt rundt i kroppen. Visse ætsende dampe kan bevirke at lungerne fyldes med væske, således at dyret druknes. Cyanid forstyrrer respiration på celleniveau. En anden gruppe giftstoffer forstyrrer de elektrokemiske impulser i nervesystemet. Endnu en anden gruppe, herunder kokain, meldrøje, stryknin, og nogle slangegifte (meget sjældent i Danmark), forårsager potentielt dødelige anfald.

Sværhedsgraden af symptomerne kan variere fra ophørt ædelyst til kramper og død. Det er naturligvis typen af giftstof og  mængden, samt alder, størrelse og generel sundhed af dyret, som  bestemmer sværhedsgraden af symptomer og chancerne for helbredelse og/eller overlevelse.

Afsnittet er inddelt i 4 dele, som også følger de behandlingsprincipper, der er ved forgiftninger:

Førstehjælp - få overblikket

Fjernelse af giften

Symptomatisk/støttende behandling

Specifik behandling med antidot

Liste over almindeligt forekommende forgiftninger i Danmark, herunder

 • Kemikalier - bekæmpelsesmidler og andre kemikalier
 • Giftige planter
 • Fødevarer og fodermidler


Førstehjælp - få overblikket

 • Få et overblik over hvad der er sket.
 • Spørg ejeren om hvilket gift stof dyret har været udsat for. Dette er ofte ikke muligt.
 • Fjern giften
  • Vask dyret hvis topical gift (oftest ved store dyr)
  • Giv emetika (oftest nødvendigt ved hund og kat). Emetika er kontraindiceret ved indtagelse af ætsende stoffer. Giv da aktivt kul.
 • Giv støttende behandling
 • Overvåg dyret


Fjernelse af giften
Som udgangspunkt skal giften søges fjernet eller dyret flyttes fra forgiftningskilden. Det er derfor vigtigt at få overblik over, hvad der kan have forårsaget en toksisk reaktion hos dyret og hvad indgangsporten har været. Afhængigt af forgiftningens type (oral, inhalation, topikal) vælges en af følgende metoder:

Ved oral optagelse/forgiftning
a) Tømning af mave-tarmkanal
Emetika kan anvendes indenfor de første 2-3 timer efter optagelse af et giftstof.
Emetika: Xylazin (0.05-1 mg/kg) eller apomorfin (0.1 mg/kg SC angives i litteraturen som bedste dosis).
Brug aldrig emetika hvis dyret har optaget ætsende stoffer.
Vær endvidere forsigtig med emetika hvis dyret har kramper eller respirationsbesvær.

b) Ventrikelskylning
Ventrikelskylning kan anvendes inden for de første 2-4 timer efter optagelse af giftstof.
Brug 10 ml/kg af en isotonisk natriumklorid (eller isotonisk natriumbikarbonat) opløsning. Gentag proceduren indtil retur-skyllet er klart.

c) Afføringsmidler
Natriumsulfat, magnesiumsulfat: små dyr 2-25 g, store dyr 100-200 g.
Paraffinolie: små dyr 2-15 ml, store dyr op til 1 L

d) Neutraliserende midler
Hvis et giftstof ikke kan fjernes fysisk, kan aktivt kul forebygge yderligere optagelse af stoffet. Aktivt kul gives indenfor 24 timer efter optagelse af giftstoffet og inden evt. indgivelse af emetika. Dyr gives 1-2g aktivt kul/kg.

Ved inhalation
Dyret fjernes fra kilden hurtigst muligt og bringes ud i frisk luft. Eventuelt gives iltbehandling.

Ved topikal forgiftning
Ved topikal forgiftning vaskes dyret grundigt med sæbe eller med en mild sodaopløsning (2%). dyret skylles efterfølgende med lunkent vand. Fjernelse (klipning) af hår eller uld kan være nødvendigt.

Symptomatisk/støttende behandling
Støttende behandling kan være nødvendig indtil giftstoffet er metaboliseret eller udskilt. En støttende behandling kan omfatte chok behandling, støtte til hjerte/respiration, væske/elektrolyt behandling, krampebehandling og smertebehandling.

Renal elimination
5% glukose langsomt iv. Små dyr 5-20 ml/kg/døgn. Store dyr 2-5 ml/kg/døgn
10% glukose langsomt iv. Små dyr 1-2 ml/kg/døgn. Store dyr 0.5-1 ml/kg/døgn
10% mannitol langsomt iv. Små dyr 2 ml/kg/døgn. Store dyr 1-2 ml/kg/døgn
furosemid IM eller IV. Små dyr 2.5-5 mg/kg. Store dyr 0.5-1 mg/kg

Specifik behandling med antidot (modgift)
En antidot eller modgift er et stof, som kan modvirke aktivitet eller effekt af ​​en gift. Antidoter kan klassificeres efter deres virk­ningsmekanisme: kemiske eller farmakologiske. Kemiske modgifte interagerer specifikt med et toksisk stof, eller neutraliserer giftstoffet. For eksempel, metalchelatorer binder med metaller til at danne komplekser, der så elimineres via nyrerne. Farmakologiske modgifte kan neutralisere eller modvirke virkningen af et stof. Denne type antidot kan virke ved at forhindre dannelsen af ​​giftige metabolitter (f.eks. brugen af 4-methylpyrazol ved forgiftning med ethylenglycol), ved at konkurrere med giftstoffets virkning på en receptor (kompetitiv inhibitor), ved at medvirke til en hurtigere eller total udskillelse af et giftstof (f.eks. brugen af molybdæn ved kobberforgiftning), ved at blokerer receptorer som er betydende for den toksiske virkning (f.eks.brugen af atropin ved organofosfatforgiftninger), eller ved at hjælpe i genoprettelse af normale fysiologiske funktioner (f.eks. brugen af N-ace­tyl­cystein ved acetaminophen (paracetamol) forgiftning). Derudover kan specifikke antidoter virke direkte på toksin (f.eks. anti­­toxiner).

https://www.abvt.org/public/docs/antidoteupdate08.pdf findes der en udtømmende liste over mulige antidoter. Bemærk, at ikke alle stoffer er registrerede til dyr og heller ikke nødvendigvis registrerede i Danmark.

I det kommende afsnit er det nævnt hvilken behandling den enkelte forgiftning kræver. Hvis ikke angivet henvises der til afsnit 1 og 2.

Liste over almindeligt forekommende forgiftninger i Danmark
Oversigt over hyppigst forekommende forgiftninger hos husdyr i Danmark. Oversigten er sandsynligvis ikke udtømmende, da der ikke findes opgørelser over hvilke forgiftninger, der er mest almindelige  i Danmark:

Hund
• Medicin (human medicin samt forkert medicinering i hjemmet af hunden)
• Rottegift
• Sneglegift (metaldehyd)
• Insektgift (organofosfater)
• Kølervæske (ethylenglycol)
• Tungmetaller
• Alkohol
• Giftige planter
• Nydelsesmidler - kaffe, te, tobak
• Chokolade

Kat
• Håndkøbsmedicin (f.eks. paracetamol)
• Potteplanter (f.eks. liljer, tulipaner)
• Insekticider
• Rengøringsmidler
• Fødevarer (tyggegummi, chokolade, løg mm.)
• Generelle kemikalier
• Rottegift

Svin
• Mycotoxiner
• Vand (beskidt drikketrug)
• Planter (Vår-Brandbæger, sort natskygge, benbræk, prikbladet perikum)
• Blåstensforgiftning/kobberforgiftning
• Selenforgiftning
• Zinkforgiftning
• Jernforgiftning 

Kvæg
Forgiftninger hos kvæg opstår som regel fra planter. Følgende planter er kendt i Danmark og kan give anledning til forgiftninger:

• Ager-Ranunkel
• Bidende-Ranunkel
• Bjørneklo
• Engbrandbæger
• Gaffel-Vortemælk
• Gifttyde
• Knold-Ranunkel
• Kærpadderok
• Skarntyde
• Skærm-Vortemælk
• Sort natskygge
• Vårbrandbæger

Heste
Forgiftninger hos heste opstår som regel fra planter. Det mest almindelige er, at hestene kan finde på at æde giftige planter på grund af manglende græs på markerne.

• Anemoner
• Brandbæger
• Buksbom
• Egeblade/agern
• Liljekonvaller
• Rododendron
• Skarntyde
• Taks

Fjerkræ
For fjerkræ i lukkede staldsystemer ses forgiftninger på grund af:

• Coccidiostater
• Sulfonamider
• Mycotoxiner
• Salt i foderet
• Ammoniak

Fjerkræ med adgang til udendørsarealer kan tillige forgiftes af følgende planter:

• Sort natskygge
• Klematis
• De fleste iris
• Kartoffelspirer (natskygge)
• Brandbæger
• Rododendron
• Svampe
• Perikon


Liste over kemikalier - bekæmpelsesmidler og andre kemikalier

2, 4-D (2,4-diklorfenoxy-eddikesyre)
Kilder: Herbicid
Species: Især hund
Letal dosis: Rotte 375-400 mg/kg, hund 100-800 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt fra tarm og hud. Udskilles fortrinsvis uomdannet i urinen
Virkningsmekanisme: Irritativ. Ændre smagen af toksiske planter
Akutte symptomer: Anoreksi, brækning, diarré, apati, ataksi, kramper. Hos kvæg vomatoni
Obduktion: Uspecifik, kongestion i GI, lever- og nyredegeneration
Behandling: Symptomatisk. Diuretika

Acetaminophen (paracetamol, panodil)
Kilder: Smertestillende håndkøbsmedicin.
Species: Hund, kat
Letal dosis: Oral LD50 (rotte): 1944 mg/kg; Intraperitoneal LD50 (rotte): 1205 mg/kg; Oral LD50 (mus): 338 mg/kg; Intraperitoneal LD50 (mus): 367 mg/kg; Oral TDLO (kvinde): 325 mg/kg; Oral LDLO (human): 143 mg/kg;
Omsætning: En lille del af acetaminophen metaboliseres via cytochrome P-450 til den toksiske metabolit N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI).
Virkningsmekanisme: Ved toksiske concentrationer binder NAPQI kovalent til proteiner og omfanget af dette korrelerer til hepatotoksicitet.
Akutte symptomer: opkast, besværet vejrtrækning, hævelse i ansigt og hals, hypothermia, abdominale smerter, forhøjet serum alanine aminotransferase (ALT), asparatate aminotransferase (AST) og prothrombin, mild hyperbilirubinemia, koma.
Obduktion:Lever samt nyre nekrose.
Behandling:Tømning af mave-tarmkanal, antidot; N-acetyl-cysteine (Mucomyst®).

Aldicarb
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 0,9-1 mg/kg. Dermalt: rotte 400-3200 mg/kg, kaninunger 5 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesteraseaktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Aluminiumfosfid
Kilder: Rodenticid mod mosegrise og muldvarpe
Form: Pulver, afgiver PH3 (gas) i surt miljø
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 20-40 mg/kg, hund og kat 200-300 mg/kg, kaniner 200-300 mg/kg, høns 60 mg/kg
Virkningsmekanisme: Frigørelse af PH3 i ventriklen. Lokalirriterende i mavetarmkanalen
Akutte symptomer: Anoreksi, brækning (blodig) kolik, tromme-syge, dyspnø, ataksi, kramper, koma
Obduktion: Lungeødem, hæmolyse, gastroenteritis, karbidlugt ved åbning af mavetarmkanalen, leverdegeneration
Analyse: Ventrikelindhold, opkast
Behandling: Symptomatisk. Brækning kan fremkaldes med xylazin (0.05-1 mg/kg) eller apomorfin (0,1 mg/kg SC). Maveskylning med 5% natriumbikarbonat, eller 1-2% kobbersulfat (binder PH3)

Ammoniumsalte
Kilder: Kunstgødning
Form: NH4Cl, (NH4)2SO4
Species: Alle
Letal dosis: PO: Kvæg 1-3 mg/kg, hest 1.5 mg/kg
Akutte symptomer: Kolik, dyspnø, uro, koma
Klinisk kemi: Acidose
Behandling: Eddikesyre, 5% PO. Hest og kvæg 2-4 l. Får og svin 0,5 l. Evt. natriumbikarbonat IV 1.4%, 1-2 l pr. dyr. Evt. barbiturat

Arsen
Kilder: Trykimprægnering, savsmuld
Form: Arsentrioxyd, arsenik (As2O3), natrium og kalium arsenit (Na3AsO3, K3AsO3), thioarsenit (Na3AsS3, K3AsS3)
Species: Alle
Letal dosis: Arsentrioxyd: hest 10-40 g, kvæg 10-40 g, får 3-10 g, svin 0,5-1 g, hund 0,1-0,5 g. Arsenit: hest 1-4 g, kvæg 1-4 g, får 0,2-0,5 g, svin 50-1000 mg, hund 50-150 mg
Omsætning: Arsenit akkumuleres i lever og nyrer. Passerer placenta. Udskilles via nyrer, galde, fæces, mælk, spyt og sved
Virkningsmekanisme: Arsenit binder sig til cellernes thiolgrupper og hæmmer essentielle enzymer (co-enzym A og enzymer, der medvirker i glycolyse og citronsyrecyklus)
Akutte symptomer: Kolik, salivation, brækning (hvidløgslugt) blodig diarré, depression, kredsløbskollaps
Kroniske symptomer: Afmagring, diarré, polyneurit
Obduktion: Ødemer, blødninger, nekroser i mavetarmkanalen. Blodigt, risvællingagtigt tarmindhold
Histologi: Lever- og nyredegeneration
Analyse: Arsen koncentration i lever og nyre > 7 ppm ( normalt < 1 ppm). I maveindhold 2-100 ppm
Behandling: Specifik: Dimercaprol, 2-3 mg/kg IM hver 4 time i 2 døgn. Væsketerapi, salinske afføringsmidler, aktivt kul, magnesiumoxyd og store mængder vand PO. Hos hest og kvæg kan forsøges med natrium thiosulfat 10%, 15 mg/kg IV

Azinfos-methyl
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 10 mg/kg, marsvin 80 mg/kg. Dermalt: rotte 90-220 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt. Omsættes til mono-desmethyl-forbindelser og benzazimid. 70% udskilles renalt, resten fæcalt. 95% af dosis er udskilt efter 2 dage
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære, muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Bly
Kilder: Maling, akkumulatorer, blyrør, blykabler, hagl (absorberes kun efter oral optagelse)
Species: Især kvæg og hund
Omsætning: Cirka 2% af det optagne bly absorberes fra mave-tarmkanalen. Drøvtyggere absorberer mere end én-mavede. Udskilles langsomt med galde, fæces, urin og mælk
Virkningsmekanisme: Demyelinisering af nerveceller, kortere levetid for erytrocytter, nedsat hæmosyntese
Akutte symptomer: Abnorm brølen, ataksi, tyggekramper, fråde, tvangsbevægelser, høj benløftning, går i ring, kramper, blindhed, aggression, kollaps
Kroniske symptomer (sjældent): anæmi, afmagring, muskelatrofi, kolik, forstoppelse, nedstemthed, lammelser, ataksi, blindhed
Klinisk kemi: Forhøjet aminoleuvulinat i urin
Obduktion: Gastroenteritis
Histologi: Cerebrocortical nekrose, vacuoledannelse i neutrofile granulocytter, normocytotisk anæmi
Analyse: Blykoncentration i lever > 20 ppm, nyre > 25 ppm, blod > 0,5 ppm, urin > 0,8 ppm, fæces > 100 ppm, knogler (kronisk) > 100 ppm
Behandling: Calciumtetracemindinatrium 10%, 75-100 mg/kg/dag opløst i isotonisk glucose. Behandling mindst over 4 dage. NB: EDTA og tetracemindinatrium må ikke anvendes, da de begge har større affinitet til Ca end Pb. Salinske afføringsmidler (magnesiumsulfat og natriumsulfat 500-1000 g PO). Væsketerapi. Krampedæmpende middel (phentobarbital 5 mg/kg)

Brodifacoum
Kilder: Rodenticid til bekæmpelse af rotter og mus
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 0,3 mg/kg, kanin 0,3 mg/kg, hund 1 mg/kg, kat > 25 mg/kg, får < 1 mg/kg, svin 0,5-2 mg/kg. Dermalt: rotte 50 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt efter oral indtagelse. Høj koncentration i lever og blodplasma. Udskilles langsomt via fæces
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: Halthed (blødning i serøse huler), blodig diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer - specielt thorax, periartikulært, subcutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin-K1), initialt: 2-5 mg/kg IV, vedligehold 1-5 mg/kg PO i 15-30 dage. Blodtransfusion 20 ml/kg gentaget flere gange

Bromadiolon
Kilder: Rodenticid til bekæmpelse af mus, rotter og mosegrise
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1 mg/kg, mus 1,75 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt efter oral indtagelse. Høj koncentration i lever og blodplasma. Udskilles langsomt via fæces. Plasmahalveringstid hos rotte 50 timer
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: Halthed (blødning i serøse huler), blodig diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer - specielt thorax, periartikulært, subcutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin-K1, initialt 2-5 mg/kg IV, vedligehold 1-5 mg/kg PO i 15-30 dage. Blodtransfusion 20 ml/kg gentaget flere gange

Bromethalin
Kilder: Rodentici
Species: primært hunde og katte er udsat
Virkningsmekanisme: Det aktive stof bromethalin fører til forøget tryk af cerebrospinalvæsken og hjerneødem
LD50: 4,7 mg/kg for en hund
Akutte symptomer: Store doser (2,38-5,6 mg/kg) fører i løbet af 2-12 timer til tremor, anfald, hyperæstesi, hyperexcitabilitet og død grundet respiratoriskw lammelser. Mindre doser kan forlænge symptomudviklingen til 2-4 dage, som i løbet af 1-2 uger vil føre til død
Behandling: Intravenøs lipid emulsion med Intralipid 20%. Eller intravenøs administrering med aktivt kul

Butoxycarboxim
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter (carbamat)
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 200 mg/kg. Dermalt: kaninunger 360 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunktet være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Calciferol (Vitamin D2)
Kilder: Rodenticid
Species: Især hund
Letal dosis: PO: rotte 44 mg/kg, hund 88 mg/kg
Akutte symptomer: Anoreksi, blodig diarré, tørst, polyuri.
Kroniske symptomer: Hypercalcæmi
Obduktion: Calciumdeponering i nyrer, hjerte, arterievægge mm
Behandling: Behandling er udsigtsløs ved svære forgiftningstil-fælde. Ved lette symptomer: Brækmiddel eller ventrikelskylning (se afsnit om generel behandling). Suppler med aktivt kul og væsketerapi med isotonisk NaCl, IV. Furosemid, 5 mg/kg IV efterfulgt af 3 mg/kg IV 3 gange daglig (Sænker hypercalcemien). Prednisolon, 2 mg/kg 2 gange daglig (inhiberer osteoclast aktivitet, reducerer calcium absorption og øger calcium udskillelsen i urinen)

Cannabinoid δ-9-tetrahydrocannabinol (THC)
Kilder: THC er det aktive stof i planten Cannabis sativa.
Species: Hund, kat, kanin
Letal dosis: Oralt 582mg/kg (rotte). Intravenøst 40mg/kg (rotte), 130mg/kg (hund).
Omsætning: THC er lipidopløseligt og distribueres i fedtvæv, lever, hjerne og nyrer. 50 % af THC udskilles i urinen og resten i fæces ved biliær ekskretion.
Virkningsmekanisme: THC binder til cannabinoid receptorer CB1 og CB2 og påvirker aktiviteten af det centrale nervesystem.
Akutte symptomer: Depression, hypersalivation, mydriasis, opkast, inkontinens, tremor, hypothermia, bradychardi, agitation, takypnø, takykardi, ataksi, hyperexcitabilitet, kramper.
Behandling: Diazepam, chlorpromazine kan gives for at modvirke den negative effekt på det centrale nervesystem. Kvalmestillende. Aktivt kul ved alvorlig forgiftning

Carbaryl
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 850 mg/kg, kyllinger 500 mg/kg, høns 2000 mg/kg, ænder 3000 mg/kg. Dermalt: rotte > 4000 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesteraseaktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Carbofuran
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 5-11 mg/kg, hund 20 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af cholinesterase
Akutte symptomer: Diarré, anoreksi tørst polyuri kollaps
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunktet være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Chlorat, hypochlorit
Kilder: Desinfektionsmiddel
Species: Alle
Letal dosis: Chlorat, PO: Kvæg 1 g/kg, får 1.5-2.5 g/kg, fjerkræ 5 g/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt. Forbliver intakt og udskilles overvejende uomdannet
Virkningsmekanisme: Lokal irriterende. Oxiderer hæmoglobin til methæmoglobinæmi med deraf følgende vævsanoksi. Ødelægger erythrocytcellemembranen
Akutte symptomer: Slingerhed, kolik, brækning, diarré, hæmo-globinuri, hæmaturi
Klinisk kemi: Mæthæmoglobin i blod
Obduktion: Irritation af GI. Chokoladebrunt blod, brunfarvning af organer. NB. dannelse af methæmoglobin fortsætter efter død
Behandling: Methylenblåt (2 %) 10-20 mg/kg IV, oxygen, ventrikeltømning

Chlorfenvinphos
Kilder: Insekticid, middel mod skadedyr på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 24-39 mg/kg, mus 117-200 mg/kg, kaninunger 180-400; Dermalt: Rotte 1250-2500 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem hud. Hurtig absorption fra tarm. Hurtig metabolisme. 86% af dosis udskilles i urin som metabolitter inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Hæmning af acetylcholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Chlorpyrifos
Kilder: Insekticid, middel mod skadedyr på planter, mod fluer, møl, myrer og kornskadedyr, mod lopper i dyrenes omgivelser
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 245 mg/kg, kaninunger 1000-2000. Dermalt: rotte > 2000 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem hud. Hurtig absorption fra tarm. Hurtig metabolisme. 90% udskilles i urin 10% i fæces. Lille mængde akkumuleres i fedtvæv, hvorfra det udskilles langsomt (t1/2 62 timer)
Virkningsmekanisme: Hæmning af acetylcholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Cholecalciferol (Vitamin D3)
Kilder: Rodenticid
Species: Især hund
Letal dosis: PO: Hund 15 mg/kg
Akutte symptomer: Anoreksi, blodig diarré, tørst, polyuri.
Kroniske symptomer: Hypercalcæmi
Obduktion: Calciumdeponering i nyrer, hjerte, arterievægge mm
Behandling: Behandling er udsigtsløs ved svære forgiftningstil-fælde. Ved lette symptomer: Brækmiddel eller ventrikelskylning (se afsnit om generel behandling). Suppler med aktivt kul og væsketerapi med isotonisk NaCl, IV. Furosemid, 5 mg/kg IV efterfulgt af 3 mg/kg IV 3 gange daglig (Sænker hypercalcæmien). Prednisolon, 2 mg/kg 2 gange daglig (inhiberer osteoclast aktivitet, reducerer calcium absorption og øger calcium udskillelsen i urinen).

Coumatetralyl
Kilder: Rodenticid til bekæmpelse af rotter
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 16,5 mg/kg 0,3 mg/dag i 5 dage, høns 50 mg/dag i 8 dage. Dermalt: Rotte 25-50 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt efter oral indtagelse. Høj koncentration i lever og blodplasma. Udskilles langsomt via fæces.
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: halthed (blødning i serøse huler), blodig diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer - specielt thorax, periartikulært, subkutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin-K1) 2-5 mg/kg IV. Gentages over længere tid. Blodtransfusion 20 ml/kg gentaget flere gange

Crimidin
Kilder: Rodenticid. Imprægnerede røde korn (0,1-0,2%)
Species: Især hund
Letal dosis: PO: Mus 1 mg/kg, rotte 1,5 mg/kg, hund 0,5-1 mg/kg, kyllinger 22 mg/kg
Omsætning: Absorberes og udskilles hurtigt. Effektivt efter ca. 20 minutter.
Virkningsmekanisme: Centralt virkende krampeeffekt
Akutte symptomer: Brækning, diarré, salivation, uro, muskeltrækninger, angst, depression, kramper
Behandling: Specifik: Pyridoxinhydroclorid (vitamin B6) 20 mg/kg IV. Kramper behandles med phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-2 mg/kg IV

Cypermethrin
Kilder: Insekticid
Form: Pyrethroid
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 250-800 mg/kg, høns >2000 mg/kg, fisk 0,002 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Akutte symptomer: Brækning, diarré, ataksi, kloniske kramper, tachykardi
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: Symptomatisk. Emetika (xylasin), aktivt kul, kardiovaskulære stimulantia, sedativa

DDT
Kilder: Insekticid - må ikke anvendes i Danmark
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 100 mg/kg, hund 500-750 mg/kg, kat 400 mg/kg, ged >1000 mg/kg. Dermalt: Rotte > 2510 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt PO, men i ringe grad fra hud. Akkumuleres sammen med en af metabolitterne, DDE i fedtvæv. Udskilles langsomt i urin og mælk. Halveringstid 3 måneder
Virkningsmekanisme: Virker på sensoriske og motoriske nerve-fibre og i det motoriske center i cortex. Ændrer natrium og kaliums transport over nerveaxonernes membraner
Akutte symptomer: Stærk salivation, regurgitation, angst, eksitation, fibrillære muskeltrækninger begyndende i hoved og nakkemuskler, kramper, opistotonus, tvangsbevægelser, lammelser, hypertermi, koma
Kroniske symptomer: Ængstelse, ophidselse, eksitation, overdreven reaktion på stimuli. Fibrillære muskeltrækninger i hoved- og halsmuskulatur, tyggekramper, savlen, vaklen, klonisk-toniske kramper,
Obduktion: Hurtig indtræden af rigor, cyanose, hjerte i systole, petecchiale blødninger i epicardiet, blodophobning i organer. Ødem i hjerne og spinalmarv. Ved kronisk forgiftning endvidere degenerative forandringer i lever og nyre
Histologi: Blodophobning, ødem, blødning i lever, nyre, lunger og CNS
Analyse: Blod, mælk, lever, nyre og maveindhold
Behandling: Symptomatisk. Ved kramper phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-1 mg/kg IV. Ved hudabsorption afvaskning med sæbevand

Diazinon
Kilder: Insekticid til anvendelse på prydplanter, i skibe, i dyrs omgivelser
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 300 mg/kg, mus 80-135 mg/kg, svin 100 mg/kg. Dermalt: rotte > 2150 mg/kg
Omsætning: Hydrolyseres i vand til det mere toksiske monothiopyrofosfat. Absorberes og metaboliseres hurtigt.
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Dichlorpropen
Kilder: Jorddesinfektionsmiddel
Species: Alle
Virkningsmekanisme: Stærkt irriterende for hud, øjne og slimhinder. Narkotisk virkning
Akutte symptomer: Tåreflåd, respirationsbesvær
Behandling: Symptomatisk

Dichlorvos
Kilder: Insekticid til anvendelse mod fluer - må ikke anvendes i Danmark.
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 80 mg/kg, kyllinger 15 mg/kg, hund 100-300 mg/kg. Dermalt: rotte 100 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem tynd hud. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Difenacoum
Kilder: Rodenticid til bekæmpelse af mus og rotter
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1,8 mg/kg, mus 0.8 mg/kg kanin 2 mg/kg, høns 100 mg/kg, hund 50 mg/kg, kat 100 mg/kg, svin 100 mg/kg. Dermalt: Rotte > 50 mg/kg
Omsætning: Ikke oplyst
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: Halthed (blødning i serøse huler), blodig diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer - specielt thorax, periartikulært, subcutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin-K1) 2-5 mg/kg IV. Gentages over længere tid. Blodtransfusion 20 ml/kg gentaget flere gange

Dimethoat
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter og til bekæmpelse af fluer
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 250 mg/kg, mus 80 mg/kg, hund 400 mg/kg, kat 150 mg/kg, kalve 80 mg/kg. Dermalt: rotte 600-1200 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt.
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Dinitrophenolherbicider (Gule midler)
Kilder: Herbicider - må ikke anvendes i Danmark
Form: Dinitroortokresol (DNOC), Dinoseb (DNBP)
Species: Alle
Letal dosis: DNOC: Rotte 25-40 mg/kg, kvæg 50-60 mg/kg. DNBP: Rotte 50 mg/kg, kvæg 50-60 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt fra tarm og hud. Udskilles delvis uomdannet, delvis som metabolitter i urin
Virkningsmekanisme: Stimulerer cellerespiration og blokerer ATP-syntese. Hæmningen af oksidativ fosforylering resulterer i varmeudvikling i stedet for akkumulation af energi i fosfatbin-dinger
Akutte symptomer: Hypertermi (når ydretemperatur > 15 C), tachykardi dyspnø uro kramper angst svaghed hæmoglobinuri koma. Evt. gulfarvning af mule næsebor eller hud fra rester af gule midler
Obduktion: Gult vomindhold og tarmindhold, gule sclerae, gulgrøn urin
Behandling: Symptomatisk, skygge, køligt, evt. overbrusning med vand. Ved kramper phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-1 mg/kg IV

Diquat
Kilder: Herbicid - må ikke anvendes i Danmark
Species: Især kvæg og hund
Letal dosis: PO: Rotte 230-440 mg/kg, kvæg 30 mg/kg, hund 100-200 mg/kg, kat 35-50 mg/kg, fjerkræ 200-400 mg/kg
Omsætning: Mindre end 20% af dosis absorberes, fordeles til lever og nyrer. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme: Danner peroxider, der destruerer celle-membraner og celleorganeller
Akutte symptomer: Anoreksi, ataksi, depression, muskeltremor
Obduktion: hæmorrhagisk gastroenteritis, dilaterede tarmafsnit, brunt til grønfarvet tarmindhold, leverdegeneration, lungeem-fysem
Behandling: Symptomatisk. Aktivt kul, afføringsmidler

Endosulfan
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk klorholdig forbindelse
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 50 mg/kg, kat 2 mg/kg. Dermalt: Rotte 730 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt fra GI og fra intakt hud. Akku-muleres i fedtvæv. Udskilles langsomt i urin og mælk
Virkningsmekanisme: Virker på sensoriske og motoriske nerve-fibre og i det motoriske center i cortex
Akutte symptomer: Stærk salivation, regurgitation, skyhed, eksitation, fibrillære muskeltrækninger begyndende i hoved og nakkemuskler, kramper, opistotonus, tvangsbevægelser, lammelser, koma
Kroniske symptomer: Ængstelse, ophidselse, eksitation, overdreven reaktion på stimuli, fibrillære muskeltrækninger i hoved- og halsmuskulatur, tyggekramper, savlen, vaklen, kloniske toniske krampeanfald
Obduktion: Hurtigt indtrædende rigor, cyanose, hjerte i systole, petecchiale blødninger i epicardiet, blodophobning i organer, ødem i hjerne og spinalmarv. Ved kronisk forgiftning endvidere degenerative forandringer i lever og nyre
Histologi: Blodophobning, ødem, blødning i lever, nyre, lunger og CNS
Analyse: Blod, mælk, lever, nyre og ventrikelindhold
Behandling: Symptomatisk. Ved kramper phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-1 mg/kg IV. Ved hudabsorption afvaskning med sæbevand

Ethiofencarb
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 500 mg/kg, mus 250 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres og udskilles i urin
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Ethylenglykol
Kilder: Kølervæske
Species: Især hund
Letal dosis: Rotte 6 ml/kg, mus 23 ml/kg, hund 4-6 ml/kg, kat 1-2 ml/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt. Metaboliseres til glycolsyre, der videre omsættes til oxalsyre. Udskilles renalt
Virkningsmekanisme: Oaxalsyre udfældes i nyrernes proximale tubuli som Ca-oxalat krystaller
Akutte symptomer: Ataksi, depression, brækning, hypertermi, polydipsi, polyuri. Efter 24 timer: nyresvigt dehydrering, tørst, svaghed, hæmaturi, anuri, ataksi, kramper, koma
Klinisk kemi: Hyperosmolalitet, acidose, hyperfosfatæmi, hypocalcæmi, acetonæmi, neutropeni, lymphopeni
Obduktion: Striber i nyrernes cortex, lungeødem, gastroenteritis.
Histologi: Calciumoxalatudfældninger i nyrernes tubuli og omkring blodkar i hjerne og meninges
Analyse: Hyperosmolalitet af blod. Høj koncentration af glycolsyre i plasma og urin
Behandling: Tidligt i et forløb: Ethanol 50% IV: initialt 0.5-0.7 ml/kg, vedligehold 0.3-0.4 ml/kg hver 4-6 time, bikarbonat 5% 8 ml/kg IV. Isotonisk glucose. Aktivt kul 5 g/kg PO. 4-methylpyrazol først
20 mg/kg IV, dernæst 15 mg/kg 12 and 24 timer senere og til slut 5 mg/kg 36 timer
efter første dosis.

Etrimfos
Kilder: Insekticid til anvendelse i væksthuse
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1600-1800 mg/kg, mus 470-620 mg/kg. Dermalt: Rotte > 2000 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Fenitrothion
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 570-740 mg/kg, mus 870 mg/kg, kyllinger 280 mg/kg, kvæg 250 mg/kg. Dermalt: Mus > 3000 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres til fosfat, thiofosforsyre og 3-methyl-4-nitrophenol
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Flocoumafen
Kilder: Rodenticid til bekæmpelse af rotter
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 0,25 mg/kg, mus 0,8 mg/kg, hund 0,075-0,25 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt efter oral indtagelse. Omsættes i leveren til hydroxycoumariner
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: Halthed (blødning i serøse huler), blodig diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer - specielt thorax, periartikulært, subcutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin-K1) 2-5 mg/kg IV. Gentages over længere tid. Blodtransfusion 20 ml/kg gentaget flere gange

Fluor
Kilder: Jord (100-500 ppm), grundvand (0,2 ppm), animalske levnedsmidler (0,1-3 ppm), vegetabilske levnedsmidler (0,1-1 ppm), fisk (1-16 ppm), knogler (1.000 ppm), fiskeknogler (10.000 ppm)
Form: Flusspat (CaF2), kryolit (Na3AlF6), apatit (3Ca3(PO 4)2,CaF2)
Omsætning: Letopløselige salte absorberes 80%. Fluor deponeres i knogler og udskilles i urinen. Tungtopløselige salte, som i benmel, absorberes ikke
Virkningsmekanisme: Binder calcium, hæmmer enzymer
Akutte symptomer: Kolik, brækning, diarré, muskelsvaghed, kollaps
Kroniske symptomer: Lang latenstid, misfarvede defekte tænder, fortrykkende skøre knogler, fortykke led, eksostoser, halthed, frakturer, anoreksi, afmagring
Obduktion: Efter akut forgiftning: Organdegenerationer
Analyse: Fluorkoncentration i urin > 10-15 ppm, knogle > 3000 ppm, foder > 50 ppm
Behandling: Akut: Symptomatisk. Kronisk: Fjerne fluorkilden. 800 ppm aluminiumsulfat i foder (hæmmer absorption af fluor)

Furathiocarb
Kilder: Insekticid (bejsemiddel) til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 53 mg/kg, mus 327 mg/kg. Dermalt: Rotte > 2000 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres og udskilles i urin
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig, urinafsætning, fibrillære, muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesteraseaktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunktet være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Glyphosat (Roundup)
Kilder: HerbicidSpecies: Hund, kat, hest, får
Letal dosis: Rotte (oral); 5 mg/kg
Virkningsmekanisme: Endnu usikkert
Akutte symptomer: Takykardi, ataksi, opkast, salivation, diarré
Behandling: Symptomatisk

Ibuprofen (Ipren, Advil, Midol, Motrin)
Kilder: Håndkøbsmedicin, non-steroidt anti-inflammatorisk, smerte-feber lindrende.
Species: Hund, kat
Letal dosis: Oral LD50636 mg/kg (rotte)
Omsætning: Ibuprofen absorberes hurtigt og binder til albumin i plasma. Ibuprofen er aktivt i ubundet form og virker derfor ved mætning af albumin.
Virkningsmekanisme: Ibuprofen inhiberer dannelsen af cyclooxygenase enzymet COX-1, som bl.a. er vigtig for nyrerne og dannelsen af maveslimhinden.
Akutte symptomer[AP1] : Opkast, diarré, abdominale smerter, mavesår, ataksi, takykardi, krampe, tremor, koma, nyresvigt.
Behandling: Tømning af mave-tarmkanal.Neutraliserende midler såsom aktivt kul

Jern
Kilder: Oftest ved injektion af smågrise efter faring
Form: Jernsalte som gives SC eller IM
Species: Svin (smågrise)
Letal dosis: > 600mg IM eller SC
Virkningsmekanisme: Jern-ioner bidrager til iltningsprocesserne i kroppen, og peroxider (et produkt af iltningen) ophobes derfor i store mængder, som i særlig grad ødelægger musklerne. Herved frigøres kalium til blodbanerne, hvilket medfører voldsom påvirkning af hjertet og døden indtræder Tilstedeværelse af antioxidanter har stor forebyggende betydning, idet de blokerer for peroxidernes skadevirkning
Akutte symptomer: Kort efter indsprøjtning af jern, som regel indenfor tre timer, ses: Sløvhed, ukoordineret gang, pusten, rysten, opkastning, kramper, lammelser (først i bagparten og senere hele grisen). Dernæst ses bevidstløshed og død (12-24 timer efter injektion)
Obduktion: Ved obduktionen ses: Ødem og brunlig misfarvning ved injektionsstedet, bleghed af skeletmuskulatur (muskeldegeneration), leverskader, svullen nyre, ødem i hjertesæk og brysthule, blødninger på hjertemusklen
Analyse: Blodanalyser, der viser høje serum-kalium og meget høje serum-jern værdier bekræfter den klinisk stillede diagnose. Jernforgiftning kan forveksles med mangelsymptomer på selen eller E-vitamin (akut hjertedød)
Behandling: Symptomatisk
Forebyggelse: På kort sigt skal pattegrisene have injektion af E-vitamin 20-60 mg pr. kg legemsvægt 24 timer før der gives jerninjektion på 150-200 mg pr. gris
Sofoderet bør justeres, så mængden af umættede fede syrer reduceres, tilsætning af antioxydanter fx etoxyquin eller E-vitamin og selen i normal anbefalede mængder i en periode på mindst 14 dage før faring

Jodfenphos
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 2100 mg/kg, kanin 2000 mg/kg, hund 3000 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Kobber
Kilder: Svampemiddel, sneglemiddel, vækstfremmer i svinefoder
Form: CuSO4 (blåsten), CuCl2
Species: Især får, hund (Bedlington terrier), svin
Omsætning: Absorberes fra tarm og akkumuleres i erytrocytter og lever
Virkningsmekanisme: Akkumuleres i lysosomer, hvor Cu forår-sager peroxidation af membraner og efterfølgende frigørelse af hydrolytiske enzymer. Peroxidation af erytrocytternes plasma-membran resulterer i hæmolyse
Akutte symptomer: Anoreksi, salivation, kolik, diarré, svaghed, kramper, paralyse, kollaps, stærkt grøn fæces
Kroniske symptomer: Leverdegeneration resulterer i ikterus og diarré. Når Cu frigives til blod: dyspnø, shock, hæmolyse (ruminanter), methæmoglobinæmi, hæmoglobinuri, død
Klinisk kemi: Forøgelse af serum bilirubin, asparatat aminotransferase, alanin aminotransferase
Obduktion: Akut: Gastroenteritis, grønligt tarmindhold, leverdegeneration. Kronisk: Ikterisk misfarvning af væv, leverdegeneration, nyredegeneration, hæmolyse, mørktfarvet urin
Analyse: Kobberkoncentration i lever > 150 ppm, nyre > 15 ppm, blod > 2 ppm
Behandling: Får: Ved akut forgiftning kan forsøges med D-penicillinamin 10 mg/kg IV. Ved kronisk forgiftning: Foderskift, ammonium molybdat 200 mg pr. dag i 3 uger. Alternativt D-penicillinamin 50 mg/kg PO i 6 dage. Hund: D-penicillinamin 15 mg/kg PO, 2 x daglig 1 time før fodring

Kviksølv
Kilder: Batterier, termometre, lysstofrør
Form: HgCl2 (sublimat) vandopløseligt, Metallisk Hg tungt opløseligt, HgCl (kalomel) tungt opløseligt
Species: Især hund og kat
Omsætning: HgCl2 absorberes hurtigt. Metallisk kviksølv absorberes i dampForm gennem lunger. Metallisk kviksølv og HgCl absorberes næsten ikke fra tarmkanalen. Hg2+ akkumuleres i lever og nyre. Udskilles langsomt
Virkningsmekanisme: Hæmning af essentielle enzymer i glyco-genolysen og proteinsyntesen. Størst effekt i CNS og nyre
Akutte symptomer: Kolik, diarré, shock, kollaps
Kroniske symptomer: Salivation, løse tænder, skælven, nyresvigt, psykisk ubalance
Klinisk kemi: Forøget serum gamma-glutamyltransferase og alkalisk fosfatase
Obduktion: Gastroenteritis, ætsninger i mavetarmkanalen
Analyse: Maveindhold. Kviksølvkoncentration i nyre > 10 ppm, lever > 10 ppm
Behandling: Specifik: Dimercaprol 2-3 mg/kg IM hver 4. time i 2 døgn. Maveskylning med mættet bikarbonat. Ved kontamination af hud: Afvaskning med sæbe

Lindan
Kilder: Insekticid – må ikke anvendes i Danmark.
Form: Gamma-hexaklorcyclohexan
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 90 mg/kg, kat 35 mg/kg, hund 30-200 mg/kg, høns 70 mg/kg. Dermalt: Rotte 1000 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt fra GI og fra intakt hud. Akku-muleres i fedtvæv. Udskilles langsomt i urin og mælk. Halve-ringstid 1 måned
Virkningsmekanisme: Virker på sensoriske og motoriske nerve-fibre og i det motoriske center i cortex. Ændrer natrium og kaliums transport over nerveaxonernes membraner
Akutte symptomer: Stærk salivation, regurgitation, angst, eksitation, fibrillære muskeltrækninger begyndende i hoved og nakkemuskler, kramper, opistotonus, tvangsbevægelser, lammelse, koma
Kroniske symptomer: Ængstelse, ophidselse, eksitation, overdreven reaktion på stimuli, fibrillære muskeltrækninger i hoved- og halsmuskulatur, tyggekramper, savlen, vaklen, kloniske toniske krampeanfald
Obduktion: Hurtigt indtrædende rigor, cyanose, hjerte i systole, petecchiale blødninger i epicardiet, ophobning af blod i organer, ødem i hjerne og spinalmarv. Ved kronisk forgiftning endvidere degenerative forandringer i lever og nyre
Histologi: Blodophobning, ødem, blødning i lever, nyre, lunger og CNS
Analyse: Blod, mælk, lever, nyre og ventrikelindhold
Behandling: Symptomatisk. Ved kramper: phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-1 mg/kg IV. Ved hudabsorption afvaskning med sæbevand

Malathion
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter, korn og fjerkræ
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1600 mg/kg, kyllinger 150-400, kvæg 80 mg/kg. Dermalt: Rotte > 4000 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem tynd hud. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af acetylcholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

MCPA (Metaxon)
Kilder: Herbicid, handelsprodukterne Metaxon m.fl. har blandt andet en godkendelse til bekæmpelse af ukrudt i nordmannsgran og nobilis til juletræer og pyntegrønt samt i løvtræskulturer og læhegn. 
Species: Især hund
Letal dosis: Rotte 700-1500 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt fra tarm og hud. Udskilles fortrinsvis uomdannet i urinen
Virkningsmekanisme: Irritativ. Ændrer smagen af toksiske planter.
Akutte symptomer: Anoreksi, brækning, diarré, apati, ataksi, kramper. Hos kvæg vomatoni
Obduktion: Uspecifik, kongestion i GI, lever- og nyredegeneration
Behandling: Symptomatisk. Diuretika

Mercaptodimethur
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: Ikke oplyst
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunktet være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Metaldehyd
Kilder: Sneglegift, kan ikke købes i DK, men kan købes via nettet i f.eks. Tyskland under navnet "Schneckenkorn"
Form: Polymer af acetaldehyd
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 230-700 mg/kg, hund 0,5-1 g/kg, får 0,3 g/kg, svin 400-500 mg/kg, kyllinger 2 g/kg
Omsætning: Hydrolyseres delvis i ventriklen til acetaldehyd. Metaldehyd og acetaldehyd absorberes hurtigt. Metaldehyd fordeles bl.a. til CNS
Virkningsmekanisme: Metaldehyd påvirker blandt andet hjerne-nerverne ved at påvirke GABA-system. GABA er et signalstof som nervecellerne bruger til at styre forskellige mekanismer med hvilket dermed bevirker at hjernecellerne sender mange impulser. De mange impulser fra hjernenerverne ses som rysten, sitren og kramper
Akutte symptomer: Brækning, spytflåd, kolik, muskelstivhed, epilepsilignende kramper, cyanose, kollaps og til slut koma
Obduktion: Blod i organer, lungeødem, hæmorrhagisk gastroenteritis
Histologi: Degeneration af leverceller og ganglieceller i hjerne
Behandling: Symptomatisk. Brækning kan fremkaldes med xylazin (0.05-1 mg/kg) eller apomorfin (0,1 mg/kg). Kramper kan dæmpes med diazepam 0,5-1 mg/kg

Methomyl
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter og til bekæmpelse af fluer
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 20 mg/kg. Dermalt: kaninunger > 1500 mg/kg
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunktet være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Methoxyklor
Kilder: Insekticid
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 6 g/kg PO. Dermalt: kanin > 2 g/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt PO og fra intakt hud. Akkumuleres i fedtvæv, men noget mindre end DDT og lindan. Udskilles relativt hurtigt som metabolitter
Virkningsmekanisme: Virker på sensoriske og motoriske nerve-fibre og i det motoriske center i cortex
Akutte symptomer: Stærk salivation, regurgitation, angst, eksitation, fibrillære muskeltrækninger begyndende i hoved og nakkemuskler, kramper, opistotonus, tvangsbevægelser, lammelse, koma
Kroniske symptomer: Ængstelse, ophidselse, eksitation, overdreven reaktion på stimuli. Fibrillære muskeltrækninger i hoved- og halsmuskulatur, tyggekramper, savlen, vaklen, kloniske toniske krampeanfald
Obduktion: Hurtigt indtrædende rigor, cyanose, hjerte i systole, petecchiale blødninger i epicardiet, ophobning af blod i organer, ødem i hjerne og spinalmarv. Ved kronisk forgiftning endvidere degenerative forandringer i lever og nyre
Histologi: blodophobning, ødem, blødning i lever, nyre, lunger og CNS
Analyse: Blod, mælk, lever, nyre og ventrikelindhold
Behandling: Symptomatisk. Ved kramper: phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-1 mg/kg IV. Ved hudabsorption afvaskning med sæbevand

Methylbromid
Kilder: Insekticid, rodenticid, jorddesinfektionsmiddel
Form: Gas, CH3Br
Species: Alle
Letal dosis: 300 ppm i indåndingsluften
Virkningsmekanisme: Forårsager anoxi i hjerne
Akutte symptomer: Tåreflåd, synsforstyrrelser, brækning, diarré, kramper, respirationsbesvær
Obduktion: Uspecifik
Behandling: Symptomatisk

Methylparathion
Kilder: Insekticid
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 15 mg/kg. Dermalt: Rotte 60 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem tynd hud. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af acetylcholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Metrifonat (trichlorfon)
Kilder: Fluemiddel, utøjsmiddel
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 650 mg/kg, kyllinger 75 mg/kg, får 300 mg/kg, hund 420 mg/kg. Dermalt: rotte > 2000 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem tynd hud. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Mevinphos
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 6-7 mg/kg, mus 4-8 mg/kg, kyllinger 8 mg/kg. Dermalt: Kaninunger 35 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Microcystin (grøn alger)
Kilder: Cyanotoxin som produceres af cyanobakterier ved opblomstring i vand
Species: Alle. Hunde er specielt udsatte
Virkningsmekanisme: Der findes 80 forskellige microcystiner, hvoraf microcystin-LR er den mest giftige. Microcystiner er hepatotoxiner og forårsager oxidativ stress i leveren. Forgiftning kan føre til hæmoragisk chock og død.
Letal dosis: Microcystin-LR intravenøst i mus;0,06mg/kg
Akutte symptomer: Diarré, opkastning, svaghed
Behandling: Dyret fjernes fra det forurenede og placeres i et beskyttet område uden direkte sollys. Rigelige mængder vand og foder af god kvalitet bør stilles til rådighed. Fordi toksinerne har en stejl dosis-respons kurve, har overlevende dyr en god chance for at overleve. Selvom cyanobakterielle forgiftninger ikke er blevet undersøgt i detaljer, vil det sandsynligvis være en fordel at behandle med aktivt kul. Ingen terapeutisk antagonist er fundet effektive.

Naproxen (Aleve, Anaprox, Mediproxen, Neprelan, Naprosyn)
Kilder: Håndkøbsmedicin.
Species: Hund, kat
Letal dosis: Oral LD50: Acute: 248 mg/kg (rotte). 360 mg/kg (mus).
Omsætning: Naproxen har en høj bioavailabilitet på 68-100 %. Det er i høj grad proteinbundet og har derfor en lav distributionsvolumen. Hos hunde elimineres Naproxen gennem fæces og gennemgår omfattende enterohepatisk recirculation, hvilket medfører en halveringstid på 74 timer.
Virkningsmekanisme: Virker ved at inhibere cycloxygenase COX-1 og COX-2.
Akutte symptomer: Opkast, abdominale smerter, mavesår, anoreksi
Behandling: Tømning af mave-tarmkanal. Neutraliserende midler såsom aktivt kul. 

Nikotin
Kilder: Tobak, cigaretter, cigarer, E-cigaretter, nikotin-plastre.
Species: Hund, kat, fugle
Letal dosis: 50 mg/kg (rotte), 3 mg/kg (mus).
Virkningsmekanisme: Nikotin er en agonist for acethylcholine receptorer i det centrale og autonome nervesystem samt ved neuromuskulære junctions. Ekstensiv og vedvarende nikotin stimulering af receptorerne har en inhibitorisk effekt som resulterer i neuromuskulær blokade.
Akutte symptomer[AP1] : Initialt: salivation, tremor, krampe, opkast, koordinationsbesvær, respirationsbesvær, takykardi, ataksi, hypertension. Senere: hypotension, bradykardi, dysfunktion af det centrale nervesystem, lammelser, koma.
Behandling: Aktivt kul.

Nitrat, nitrit
Kilder: Nitrat: Kunstgødning, valle, pektinaffald, nitratholdigt vand, nitratrige planter, grøn havre, roetop. Nitrit: Konserve-ringsmiddel, kondensvand
Letal dosis: Nitrat: PO: Rotte 3000 mg/kg, kvæg 700 mg/kg. Nitrit: Rotte 85 mg/kg, kvæg 100 mg/kg, svin 50 mg/kg (kon-densvand 1% nitrit)
Omsætning: Nitrat reduceres til nitrit i vommen, der hurtigt absorberes
Virkningsmekanisme: Nitrit oxiderer hæmoglobin til methæmo-globin. Nitrit dilaterer desuden glat muskulatur i blodkar førende til blodtryksfald
Akutte symptomer: Dyspnø, cyanose, hurtig puls, ataksi, skælven, kramper, koma. Død efter 12-24 timer
Kroniske symptomer: Anoreksi, vægttab, nedsat mælkeproduktion, svaghed, abort
Obduktion: Irritation af mavetarmslimhinden, chokoladebrunt blod, tracheal blødninger
Analyse: Methæmoglobin, 30% giver svage symptomer; 50-70% alvorlige symptomer; 80-90% død
Behandling: Methylenblåt (1-4%) 10 mg/kg IV til kvæg, 20 mg/kg IV til får

Nodularin
Kilder: Cyanotoxin som produceres af cyanobakterier ved opblomstring i vand
Species: Alle. Hunde er specielt udsatte
Virkningsmekanisme: Der findes 10 forskellige nodulariner, hvor nodularin-R er den mest udbredte. Nodulariner er hepatotoxiner og forårsager oxidativ stress i leveren. Forgiftning kan føre til hæmoragisk shock og død. Nodulariner kan være tumordannende
Letal dosis: Nodularin-R i mus; 50 microgram/kg
Akutte symptomer: Diarré, opkastning, svaghed
Behandling: Fjerne dyret fra den forurenede vandkilde. Se grønalger for yderligere behandling.

Organisk kviksølv
Kilder: Antiseptika, diuretika, fungicider
Form: Methylkviksølv, ethylkviksølv, fenylkviksølv, methoxy-ethylkviksølv
Species: Alle
Letal dosis: Methylkviksølv: kyllinger 20-40 ppm
Omsætning: Absorberes hurtigt og akkumuleres i nyre. Fenyl- og methoxyethylkviksølv nedbrydes hurtigt til vandopløselige forbindelser, som hurtigt udskilles. Organisk kviksølv metaboliseres delvis til Hg2+
Virkningsmekanisme: Hæmning af essentielle enzymer i glyco-genolysen og proteinsyntesen. Størst effekt i CNS og nyre
Akutte symptomer: Anoreksi, ataksi, diarré, blindhed, nervøs adfærd
Histologi: Neurondegeneration i cerebrum, fokal atrofi af granulære lag, degeneration af Purkinje celler i cerebellum. Tubulær degeneration i nyre
Behandling: Symptomatisk

Oxamyl
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 2,5 mg/kg, mus 2,3 mg/kg. Dermalt: Rotte > 1200 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt og metaboliseres. 70% af dosis udskilles i urin og fæces over 72 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunktet være normal
Behandling: Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Oxydemeton-methyl
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species : Alle
Letal dosis: PO: Rotte 65-75 mg/kg. Dermalt: Rotter 250 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Paraquat
Kilder: Herbicid (ukrudtsgift) – må ikke anvendes i Danmark.
Species: Især kvæg og hund
Letal dosis: PO: Rotte 100-150 mg/kg, kvæg 50 mg/kg, svin 75 mg/kg, får 100 mg/kg, hund 25-50 mg/kg, fjerkræ 200 mg/kg
Omsætning: Mindre end 20% af dosis absorberes, fordeles til lunger lever og nyrer. Udskilles hurtigt.
Virkningsmekanisme: Danner peroxider, der destruerer celle-membraner og celleorganeller
Akutte symptomer: Depression, ataksi, hyppig overfladisk respiration, vomatoni, muskeltremor, koma
Obduktion: Lungeødem, blodophobning i lever, hæmorrhagisk gastroenteritis, forstørret milt, blødninger i trachea
Behandling: Symptomatisk. Aktivt kul, afføringsmidler

Parathion
Kilder: Sprøjtegift, insekticid
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 10 mg/kg, hund 3 mg/kg, hest 5 mg/kg. Dermalt: Rotte 20 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem tynd hud. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme og symptomer: Hæmning af acetylcholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin: A.
Muskarine virkninger: tåre- og spytflåd, svedudbrud, miosis, dyspnø, brækning, diarré, hyppig urinafsætning. B. Nikotine virkninger: fibrillære muskeltrækninger, svaghed, paralyse. C. Centrale virkninger: Frygt, ataksi, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. 2) Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase): 5 mg/kg IV. Skal admini-streres indenfor det første døgn. Behandlingen kan evt. gentages efter 12 timer. 3) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Permethrin
Kilder: Insekticid
Form: Pyrethroid
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 910-1300 mg/kg, høns >3000 mg/kg, fisk 0,005 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Akutte symptomer: Brækning, diarré, ataksi, kloniske kramper, tachykardi
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: Symptomatisk. Emetika, aktivt kul, kardiovaskulære stimulantia, sedativa

Phosalon
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 120-170 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Phosphamidon
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 18-30 mg/kg, kalv 25 mg/kg. Dermalt: rotte 374-530 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres fuldstændigt inden udskillelse i urin. 90% udskilles inden 24 timer.
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption
Lovgivning: Behandlingsfrist 4 uger. Kortvarige kulturer som salat og spinat må ikke behandles

Phoxim
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter, til bekæmpelse af myrer, til behandling af blodmider hos fjerkræ, som lægemiddel.
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1800 μl/kg, kanin 250-500, hund 250-500 mg/kg. Dermalt: Rotte > 1000 μl/kg
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Pirimicarb
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 68-221 mg/kg, mus 107 mg/kg, hund 100-200 mg/kg. Dermalt: Rotte > 500 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt. 75% af dosis udskilles med udåndingsluften i løbet af 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunktet være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Polybromerede biphenyler (PBB)
Kilder: Brandbeskyttelsemidler, isoleringsmaterialer
Species: Fjerkræ, mink, svin
Omsætning: Elimineres meget langsomt
Akutte symptomer: Anoreksi, lammelser, hæmatomer, abscesser, hårtab, hyperkeratose
Histologi: Leverskader, enzyminduktion
Behandling: Symptomatisk

Propamocarb
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 8600 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunktet være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt.hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Propetamphos
Kilder: Insekticid mod fluer, myrer mv
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 82 mg/kg. Dermalt: Rotter 2300 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Propoxur
Kilder: Insekticid (carbamat)
Species: Alle
Letal dosis: Rotte 80-100 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af cholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunktet være normalt
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0.05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Pyrazophos
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 140 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Stryknin
Kilder: Rodenticid. Sekundær forgiftning ved optag af døde fugle, rotter mv
Species: Især hunde
Letal dosis: Rotte 3 mg/kg, husdyr 0,2-1,0 mg/kg, fjerkræ 5 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt. Elimination komplet indenfor 10 timer
Virkningsmekanisme: Direkte effekt på CNS. Selektiv antagonist til glycin. Glycin findes i Renshaw-cellerne i rygmarven, som udøver en hæmmende virkning på den sensoriske, motoriske refleksbue. Hæmning ophører, når glycin erstattes af stryknin
Akutte symptomer: Uro, stivhed, øget tonus i ansigtsmuskulatu-ren, tetaniske kramper ofte udløst ved støj, opistotonus, pupiller dilateret, brækning, respirationsbesvær førende til asfyksi
Obduktion: Tegn på asfyksi, mørktfarvet blod
Analyse: Lever og ventrikelindhold
Behandling: Diazepam 2 mg/kg IV efterfulgt af brækmiddel: Xylazin (0.05-1 mg/kg) eller apomorfin (0,1 mg/kg SC). Ventrikelskylning

Svovlbrinte

Kilder: Tømning af gylletanke, kloakgas, mikrobiel svovlbrinteproduktion
Form: Gas, H2S
Species: Alle
Letal dosis: 1000 ppm
Virkningsmekanisme: Slimhinde irritation og enzymhæmning, bl.a. cytochromoxydase
Akutte symptomer: Dyspnø, cyanose, apati, kramper, koma
Obduktion: Ukoaguleret mørktfarvet blod, blødninger i endocardiet og larynx, lungeødem, ødem i mavetarmkanal og hjernehinder
Behandling: Ilt, eller bedre ilt/kuldioxid (90%/10%). Kan evt. kombineres med thiopental IV (5 mg/kg), der nedsætter hjernens iltforbrug

Tetrachlorvinphos
Kilder: Insekticid til bekæmpelse af lopper og fluer på minkfarme
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1500-5000 mg/kg. Dermalt: Kaninunger > 6000 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Tolclofos methyl
Kilder: Bejsemiddel til læggekartofler, blomsterløg og blomster-knolde
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Thallium
Kilder: Rodenticid
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 20 mg/kg, hund 15-20 mg/kg, kat 20 mg/kg, kvæg 20 mg/kg, får 25 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt og akkumuleres i nyre. Udskilles langsomt via galde og urin. Halveringstid ca. 12 døgn
Virkningsmekanisme: Inhiberer enzymer i respirationskæden (bindes til sulfhydrylgrupper). Interferer med kalium ved trans-port over membraner
Akutte symptomer: Anoreksi, brækning, kolik, hæmorrhagisk gastroenteritis, salivation, tåreflåd
Kroniske symptomer: Brækning, hårtab, hyperkeratose, ulcerationer i mund, muskeltrækninger, paralyse, kramper
Obduktion: Akut: Gastroenteritis. Kronisk: Hudforandringer
Analyse: Lever > 0,5 ppm
Behandling: Diphenylcarbazon 70 mg/kg PO 3 x daglig (ej kat). Diphenylcarbazon danner en chelatforbindelse med thallium. Kalium-ferricyanoferrate PO 100 mg/kg/dag (binder thallium i mavetarmkanalen). Evt. kaliumchlorid (0,125 mmol/ml), 2 ml/min i 2 timer IV (cave hjertearytmi)

Warfarin
Kilder: Rodenticid
Letal dosis: PO: Rotte 1 mg/kg/dag over 5 dage (50 mg/kg én dosis), hunde 1,0 mg/kg/dag over 5 dage (25 mg/kg én dosis), svin 0,2 mg/kg over 5 dage, kvæg 200 mg/kg/dag i 12 dage
Omsætning: Warfarin absorberes langsomt, men fuldstændigt. Udskilles langsomt pga. stærk proteinbinding
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: Halthed (blødninger i serøse huler), hæmorrhagisk diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer, specielt: thorax, periartikulært, subcutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin K1), initialt 2-5 mg/kg IV, vedligehold 1-5 mg/kg PO i 7-14 dage. Blodtransfusion 20 ml/kg

 

Giftige planter

En række vildtvoksende planter indeholder stoffer, der kan fremkalde forgiftninger hos husdyr. Almindeligvis undgår husdyr giftige planter, hvis der er nok foder til stede. En større hyppighed af forgiftningstilfælde kan derfor specielt ses efter lange tørkeperioder, dels som følge af foderknaphed, og dels fordi de giftige planter i udtørret tilstand ikke vrages af dyrene. Endvidere kan en del planter forårsage forgiftninger, når de er høstet og tørret som hø. Der kan også optræde forgiftninger af dyr umiddelbart efter at de er sat på græs, formodentligt som følge af manglende erfaring med planterne.

Det er vanskeligt at diagnosticere planteforgiftninger, da symp-tomerne ofte er uspecifikke og varierende. Ofte melder virkningerne sig først efter nogen tid, hvor dyrene kan være flyttet fra græsgangen. Der er stor forskel på planternes giftighed. Nogle planter medfører akut død efter indtagelse af få bidder, bl.a. gifttyde, skarntyde og taks. Andre plantearter resulterer i en kronisk forgiftning, hvor indtagelsen strækker sig over længere tid. Ørnebregne og engbrandbæger resulterer oftest i en sådan gradvist forløbende forgiftning.

Indholdet af giftstoffer kan variere med årstiden, f. eks. har blade og kviste af eg det højeste indhold af tanniner om foråret. Giftindholdet kan være begrænset til dele af planten, som det er tilfældet med arter i kartoffelfamilien, hvor bær og grønne plantedele er giftige, og kvalkved, hvor kun bærrene er giftige.

Der er stor forskel på dyrenes tolerance over for giftige planter. Generelt er drøvtyggere mindre følsomme end heste og svin, fordi en del giftige forbindelser nedbrydes af mikroorganismer i vommen. Der er dog eksempler på, at mere ufarlige stoffer spaltes til giftstoffer i vommen, og drøvtyggerne derfor er mere følsomme over for de pågældende stoffer end enmavede dyr.

Svampegifte og andre årsager til sygdom
En del forgiftningstilfælde skyldes ikke planterne selv, men svampe, der gror på planterne, således meldrøjesvampen, der vokser på rug og forskellige græsarter. Den har været anset som årsag til »græssyge« hos heste, men der er fortsat usikkerhed herom. Græssyge optræder især på Saltholm, men er også konstateret andre steder i Danmark. Også en række mugsvampe, der kan optræde hyppigt på frisk græs i varme, fugtige perioder og hyppigt forekommer i dårligt bjerget hø, kan medføre forgiftning.

Giftstoffer i planter
De giftige planter kan inddeles efter typer af giftstof (nogle planter indeholder flere forskellige giftige forbindelser). I danske planter består de hovedsagelig af alkaloider eller glykosider. Desuden forekommer nitrater, oxalater, fotosensibiliserende stoffer, proteiner/aminosyrer og tanniner.

 

Detaljeret beskrivelse af giftige planter

Agern og blade af eg (Quercus spp.)
Kilder: Frugt af egetræ (stilk-eg og vinter-eg).
Species: Især kvæg, men heste, får og svin er også følsomme.
Virkningsmekanisme: Indeholder op til 8% tanniner (garvesyre), der i vommen omsættes til pyrogallol.
Akutte symptomer: Først depression og anoreksi, derpå kolik og forstoppelse afløst af voldsom blodig diarré og dehydrering. I senstadiet nyresvigt og ødemer
Obduktion: Tarmulcerationer, glomerulonefritis
Behandling: Fjernelse fra græsgange med agern. Symptomatisk

Ager- og kær-padderok (Equisetum arvense og E. palustre)
Kilder: Ager-padderok findes især langs veje, marker, skovkanter og på skrænter. Kær-padderok vokser på våde enge og ved søer og vandhuller, og er hyppigst i Østdanmark. Giftvirkningen bevares ved tørring. Forgiftning optræder stort set kun som følge af indtagelse af hø med en større mængde padderok i. Kær-padderokken kan blive inficeret med en snyltesvamp, der danner alkaloider, som angives at gøre den giftig selv i mindre mængder.
Species: Heste og kvæg, sjældnere hos får.
Virkningsmekanisme: Padderok indeholder thiaminase, der nedbryder vitamin B1 og kan derfor medføre vitaminmangel.
Akutte symptomer: Nedsat appetit, vægttab, forstoppelse
Behandling: Fjernelse fra græsgangen. Symptomatisk.

Almindelig pigæble (Datura stramonium)
Kilder: Findes vildt nær bebyggelse og ved affaldspladser. Hele planten er stærkt giftig. Forgiftning af hest og kvæg sker oftest ved at planten kommer med ved høst af hø og majs til foder
Species: Alle
Virkningsmekanisme: Indeholder tropan alkaloider (hyoscyamine, scopolamine, og atropine) som er et antikolinergikum
Akutte symptomer: Takykardi, udvidelse af pupiller, mundtørhed, disorientering, og inkoordiation, kramper, delirium, koma. For heste er kolik et dominerende symptom
Behandling: Intravenøs physostigmin

Benbræk (Narthecium ossifragum)
Kilder: Højmoser, heder og langs søbredder.
Species: Kvæg og får.
Virkningsmekanisme: Indeholder saponiner der kan give lever-skader hos lam.
Akutte symptomer: Fotosensibiliserende stof som kan give svære skader på øjnene.
Behandling: Neutraliserende midler såsom aktivt kul. Fjernelse af dyret fra græsgangen.

Bidende ranunkel (Ranunculus acer)
Kilder: Forekommer ofte i store mængder på enge.
Species: Kvæg og heste.
Virkningsmekanisme: Indeholder protoanemonin, der er en skarp, brændende giftig saft, der uskadeliggøres ved tørring. Den vrages normalt af dyrene.
Akutte symptomer: Kan forårsage kolik og betændelse i munden på heste.
Behandling: Fjernelse af giften eventuelt med neutraliserende eller ventrikeltømmende middel.  Støttende eller symptomatisk behandling.

Cycas revoluta (cycad palm, sagopalme, knoglepalme, cycas circinalis, zamia floridana, cardboard palm, coontie palm, fern palm)
Kilder: Hele planten er giftig, men plantens frø indeholder den største koncentration af de giftige stoffer.
Form: Der er isoleret tre toxiner fra planten; Cycasin, b-N-methylamino-Lalanine og et uidentificeret højmolekylært stof.
Species: Hund, kvæg, får, heste, grise
Letal dosis: Den letale dosis for en hund kan være et par frø.
Virkningsmekanisme: Cycasin er kendt for at være neurotoksisk, hepatotoksisk, carcinogen, mutagen og teratogen. b-N-methylamino-Lalanine minder om effe kten af glutamat ved at ovestimulere N-methyl-D-spartate receptorer, resulterende i degeneration af neuroner. Det uidentificerede stof er i kvæg mistænkt for at forårsage baglemmeparalyse grundet axonal degeneration i det centrale nervesystem.
Akutte symptomer : Opkast, diarré, abdominale smerter, anoreksi, neurologisk dysfunktion, tremor, krampe, gastroenteritis, forhøjede leverenzymer, kronisk leversvigt.
Behandling: Tømning af mave-tarmkanal.Neutraliserende midler såsom aktivt kul. Genopret væske- og elektrolytbalancen intravenøst. Blodtransfusion ved leversvigt.

Engbrandbæger (Senecio jacobaea)
Kilder: Vejkanter, græsmarker, sandede overdrev. Frisk plante og hø.
Species: Især hest og kvæg. Også får og svin kan påvirkes af giftstofferne.
Letal dosis: Hest og kvæg: Frisk plante svarende til 4-8 % af legemsvægten. Får og ged: Frisk plante svarende til 200-300 % af legemsvægten.
Toksisk dosis: 50-100 g frisk plante over en periode på 7-8 uger kan give leverskader.
Virkningsmekanisme: Indeholder pyrrolizin-alkaloider, der medfører forstørrelse og degeneration af leverceller.
Kroniske symptomer: Kliniske fund varierende og uden specielle karakteristika: utrivelighed, depression, ikterus, nervøse symptomer.
Obduktion: Forstørret og cirrhotisk lever, ascites, lungeødem, blødninger i tarm, hjerte og serøse hinder
Behandling: Symptomatisk

Ergotalkaloider, meldrøje
Kilder: Rug inficeret med ergot-svampen (Claviceps purpura).
Form: Ergotamin, ergometrin i sclerotia
Species: Alle
Letal dosis: Kendes ikke
Omsætning: Slaphed, kramper, spasmer, hyperekscitabilitet, ataksi
Virkningsmekanisme: Stimulerer CNS, stimulerer tonus i glat muskulatur førende til blodtryksstigning, ødelægger endothelet i kapillærerne, der fører til trombose
Akutte symptomer: Kloniske kramper, spasmer, hyperekscitabilitet, ataksi
Kroniske symptomer: diarré, forfangenhed, stivhed af led i distale lemmer, kolde ekstremiteter, tørt gangræn
Analyse: Foderprøver kan analyseres for indhold af sclerotia
Behandling: Ingen specifik. Kramper kan behandles med klor-promazin, 0,5-1 mg/kg IV eller diazepam, 0,5-1 mg/kg IV. Magnesiumsulfat PO

Gifttyde (Cicuta virosa)
Kilder: Rod og stængel af plante. Giftig i frisk og tør tilstand. Forekommer i rørsumpe ved søer og vandløb.
Species: Kvæg angives at være mere følsomme end får, geder og svin over for giftstofferne i skarntyde. En dosis på omkring 5 g frisk plantemateriale pr./kg ko angives som dødelig. Også heste er følsomme.
Letal dosis: Rod eller stængel 50-100 mg/kg. Selv et lille stykke rod kan være fatalt for heste.
Virkningsmekanisme: Rod og i mindre grad stængel indeholder cicutoxin, en acetylenforbindelse, der er krampefremkaldende. Cicutoxin er stærkt giftig og hurtigvirkende.
Akutte symptomer: Brækning, miosis, kolik, kramper, asfyksi og akut død.
Obduktion: Intet
Behandling: Behandling bør sigte mod at fjerne giften, f.eks. at tømme maven. Symptomatisk.

Høst-Tidsløs (Colchicum autumnale)
Kilder: Efterårsplante som vokser ved lysåbne eller letskyggede voksesteder med en fugtig og næringsrig bund i enge eller på skråninger. Alle dele af planten er giftige, også efter tørring.
Species: Kvæg og hest
Virkningsmekanisme: Indeholder alkaloidet colchicin, som er et gastrointestinalt toxin og forårsager multiorgansvigt.
Akutte symptomer: Opstår 48 timer efter indtagelse og inkluderer salivation, dysfagi, kolik, abdominale smerter, diarré samt tenemus

Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)
Kilder: Ferske og salte enge, vandløbsbræmmer, vejkanter. Skal anmeldes til kommunen
Virkningsmekanisme: Indeholder et fotosensibiliserende stof, furocoumariner, der påvirker ved hudkontakt, men som ikke er giftig at indtage
Species: Kvæg, får, geder og heste kan normalt æde Kæmpe-bjørneklo uden problemer. I få tilfælde kan dyr uden pigment i huden få vabler og/eller eksem omkring munden ved at græsse på arealer med bjørneklo
Akutte symptomer: Dyrene er normalt beskyttet med hår og tyk hud, men skader kan forekomme især omkring munden. Symp-tomerne forstærkes, når områder med udslet/vabler udsættes for sollys
Behandling: Fjern dyrene fra arealet med bjørneklo. Undgå at dyrene opholder sig i direkte sollys

Liljekonval (Convallaria majalis)
Species: Især hund, kat og høns
Virkningsmekanisme: Indeholder ca. 20 alkaloider, hvoraf de vigtigste er de kardiotoksiske: convallosid, convallatoxol, convallamaroside, convallarin og convallamarin
Akutte symptomer: Brækning, diarré, arytmi, bradykardi, ataksi kramper
Obduktion: Uspecifikke patologiske fund
Behandling: Symptomatisk

Natskygge (Solanum nigrum)
Kilder: Sort og bittersød natskygge (roemarker, majsmarker). Mængden af giftstoffer i planterne afhænger af klima, jordbund og plantens udviklingstrin. Unge stærkt voksende planter med grønne frugter indeholder således mere giftstof end ældre planter med sorte modne bær. Ensilering nedsætter toksiciteten.
Species : Alle husdyrarter.
Letal dosis: Dødelig dosis til kvæg er 35-200 kg frisk plante.
Virkningsmekanisme: Indeholder alkaloiderne solanin og solanidin.
Akutte symptomer: Salivation, brækning, diarré, depression, ataksi, respirationslammelser.
Obduktion: Gastroenteritis
Behandling: Symptomatisk

Nerie/Oleander (Nerium oleander)
Kilder: Busken vokser fugtige steder og langs vandløb. Ved indtagelse er alle dele af planten giftig, også efter tørring
Species: Hund, hest, får og kvæg. Alle græssende dyr
Letal dosis: Marsvin: 540 mg/kg kropsvægt
Virkningsmekanisme: Indeholder kardiale glykosider, oleandrin og oleandrigenin som forårsager glykosid forgiftning som påvirker tarmsystem, hjerte, og det centrale nervesystem
Akutte symptomer: Opkast, blodig diarré, abdominale smerter, kolik, hos hest, irregulær hjerterytme, krampe samt koma
Behandling: Induceret opkastning/afføringsmiddel eller behandling med anti-digtalis Fab

Prikbladet perikon (Hypericum perforatum)
Kilder: Overdrev, lysåbne krat, vejkanter. Giften - hypericin - findes i hele planten, men mest i blomsterne.
Species: Særligt heste er følsomme over for hypericin, men også får og kvæg påvirkes.
Virkningsmekanisme: Indeholder et fotosensibiliserende stof hypericin, der gør dyrene overfølsomme over for specielt ultraviolet lys. Virkningerne viser sig oftest efter 1-2 ugers indtagelse.
Subakutte symptomer: fotosensibilisering, pruritus og erythem, blindhed, kramper, diarré, hypersensitivitet til kontakt med koldt vand, død.
Behandling: Fjern dyrene fra græsmarken og sollys. Kortikosteroider gives parenteralt, topikal behandling med bredspektrum antibiotikum.

Rhodrodendron spp. (Ericacea)
Kilder: Friske planter
Species: Alle
Virkningsmekanisme: Indeholder andromedotoxin (grayano-toxin,acetylandromedol). Toksinet bindes og modificeres funktionen af natriumkanalerne i cellemembranen. Medfører blodtryksfald, respirationsdepression og depression af CNS. Respirationsdepressionen resulterer i død
Akutte symptomer: Salivation, brækning, kolik, depression af respirationen, koma, død efter flere dages sygdom
Obduktion: Ukarakteristisk
Behandling: Symptomatisk. Ventrikeltømning, aktivt kul. Væsketerapi. Atropin ved svær bradykardi. Isoproterenol ved hjerteblok

Rød Fluesvamp (Amanita muscaria)
Kilde: Indeholder det giftige stof muskarin.
Species: Hund, Kat
Letal dosis af muskarin: I.V. 0,23 mg/kg (mus)
Virkningsmekanisme: Muskarin er en muskarin-receptor agonist som har dets toksiske effekt ved ureguleret at binde til acetylcholin receptorer i det perifere nervesystem.
Akutte symptomer: Salivation, inkontinens, tåreflåd, diarré, dyspnø, opkast, bronkokonstriktion, bradykardi, hypotension, miosis, abdominale smerter.
Behandling: Tømning af mave-tarmkanal.Neutraliserende midler såsom aktivt kul. Atropin som kompetitiv inhibering af muskarin.

Skarntyde (Conium maculatum)
Kilder: Findes ved hegn
Letal dosis: kvæg 4 kg, hest 2 kg
Virkningsmekanisme: Indeholder alkaloidet coniin. Fremkalder først stimulation senere lammelser af ganglier og motoriske endeplader
Akutte symptomer: Svaghed, miosis, ataksi, respirationslammelser
Obduktion: Ingen patologiske fund
Behandling: Symptomatisk

Strand-vingel (Tall fescue, Lolium arundinaceum)
Kilder: Græsart inficeret med endofytten Epichloe coenophiala (også kendt som Neotyphodium coenophialum) som producerer ergot-alkaloider. 80-100 % er ergopeptidet ergovaline.
Species: Kvæg, får, hest, ged
Letal dosis: Vides ikke.
Virkningsmekanisme: Ergot-alkaloider virker ved vasokonstriktion, hvorved specielt blodtilførslen til lemmerne kompromiteres.
Akutte symptomer: Mulige symptomer omfatter dårlig vægtøgning, forhøjet kropstemperatur, reducerede undfangelse satser, agalakti, ru pels, fedt nekrose, tab af switch og ørepropper, halthed, kramper, tør koldbrand.
Behandling: Intravenøs eller intra-arterial infusion af natrium nitroprussid eller nitroglycerin har vidst sig som effektiv behandling.

Taks (Taxus baccata)
Kilder: Prydbusk, hækplante mv. Frisk og tør plante
Species: Hest og kvæg
Letal dosis: 0,5 g/kg
Virkningsmekanisme: Indeholder alkaloidet taxin, som hæmmer hjertets ledningssystem.
Akutte symptomer: Skælven, dyspnø, koma, hurtigt forløb
Obduktion: Udspilet løbe, forstørret milt og lever, venstre hjertekammer blodfyldt
Behandling: Symptomatisk

Tragthat (Clitocybe)
Kilde: Indeholder det giftige stof muskarin.
Species: Hund, Kat
Letal dosis af muskarin: I.V. 0,23 mg/kg (mus)
Virkningsmekanisme: Muskarin er en muskarin receptor agonist som har dets toksiske effekt ved ureguleret at binde til acetylcholin receptorer i det perifere nervesystem.
Akutte symptomer: Salivation, inkontinens, tåreflåd, diarré, dyspnø, opkast, bronkokonstriktion, bradykardi, hypotension, miosis, abdominale smerter.
Behandling: Tømning af mave-tarmkanal.Neutraliserende midler såsom aktivt kul. Atropine som kompetitiv inhibering af muskarin.

Trævlhat (Inocybe)
Kilde: Indeholder det giftige stof muskarin.
Species: Hund, Kat
Letal dosis af muskarin: I.V. 0,23 mg/kg (mus)
Virkningsmekanisme: Muskarin er en muskarin-receptor agonist som har dets toksiske effekt ved ureguleret at binde til acetylcholin receptorer i det perifere nervesystem.
Akutte symptomer[AP1] : Salivation, inkontinens, tåreflåd, diarré, dyspnø, opkast, bronkokonstriktion, bradykardi, hypotension, miosis, abdominale smerter.
Behandling:Tømning af mave-tarmkanal.Neutraliserende midler såsom aktivt kul.

Vårbrandbæger (Senecio)
Kilder: Frisk plante og hø. Findes på marker og i grøfter
Species: Især hest og kvæg
Letal dosis: Hest og kvæg: Frisk plante svarende til 4-8 % af legemsvægten. Får og ged: Frisk plante svarende til 200-300 % af legemsvægten
Toksisk dosis: 50-100 g frisk plante over en periode på 7-8 uger kan give leverskader.
Virkningsmekanisme: Indeholder pyrrolizin-alkaloider, der medfører forstørrelse og degeneration af leverceller.
Kroniske symptomer: Kliniske fund varierende og uden specielle karakteristika: utrivelighed, depression, ikterus, nervøse symptomer.
Obduktion: Forstørret og cirrhotisk lever, ascites, lungeødem, blødninger i tarm, hjerte og serøse hinder
Behandling: Symptomatisk. Evt. methionin 15 g i 1 l isotonisk glucose

Ørnebregne (Pteridium aquilinum)
Kilder: I skove på morbund, i krat og på heder. Friske planter og hø. Hele planten er giftig, en del af giftstofferne er stadig virksomme efter tørring.
Species: Hest og kvæg
Virkningsmekanisme: Indeholder enzymet tiaminase og dertil en række andre giftige forbindelser, der kan give forskellige symptomer.
Toksisk dosis: Angives for kvæg angives at være 3 kg. pr. dag i en måned.
Akut forgiftning: Forgiftningen kan have et akut forløb i form af vitaminmangel hos heste og svin eller blodig diarré hos kvæg og får.
Kroniske symptomer: Hest: Ataksi, kloniske spasmer, opistoto-nus, bradykardi. Kvæg: anoreksi, enteritis, depression, ødem i halsregion, respirationsbesvær
Obduktion: Hest: Ukarakteristisk. Kvæg: Blødninger i væv, ukoaguleret blod
Histologi: Aplastisk anæmi
Behandling: Hest: Tiamin (vit. B1) 100 mg daglig. Kvæg: Blod-transfussion min. 5 l

Fødevarer og fodermidler

Allylsennepsolie (Allylisothiocyanat)
Kilder: Sennepsskrå, rapsskrå (glycosidet sinigrin)
Species: Kvæg
Letal dosis: Allylsennepsolie 10 mg/kg, sennepsskrå 5-20 mg/kg
Virkningsmekanisme: Allylsennepsolie inderholder sinigrin, der er atoksisk. Korsblomstrede planter (kålroer, turnips, agersennep, agerkål) indeholder myrosinase. Samtidig fodring med sennepsskrå/rapsskrå og korsblomstrede planter medfører at enzymet myrosinase spalter sinigrin til isopropyl-isothiocyanat og allyl-isothiocyanat (allylsennepsolie), som er slimhinde- og vævsirriterende.
Akutte symptomer: Anoreksi, depression, kolik, diarré, parese, koma
Obduktion: Ødemer ud for bugen, ødem og fortykkelse af vomvæggen, fibrinudsvedninger på vomvæggen, blødninger i løben, hæmorrhagisk enteritis
Behandling: Symptomatisk

Chokolade (methylxanthin theobromin (3,7-dimethylxanthin) og koffein (1,3,7-trimethylxanthin))
Kilder: Fødevare i husholdninger eller husdyr fodret med biprodukter fra kakaoproduktion (mindre sandsynligt i DK).
Species: Mest almindelig hos hund, men andre species er også modtagelige.
Dosis: LD50 for koffein og theobromin 100-200 mg/kg, men kliniske symptomer og død kan vise sig ved lavere dosis på grund varierende følsomhed overfor methylxanthin.
Virkningsmekanisme: Theobromin kan give forskellige reaktioner hos hunde. Hunde med helbredsproblemer, især epilepsi, er mere påvirkelige af theobromin end sunde hunde. Theobromin kan give uregelmæssig hjerterytme, specielt hvis hunden bliver ophidset. Kredsløbsforstyrrelsen kan være så voldsom, at hunden dør.
Akutte symptomer: Milde kliniske symptomer som opkastning, diarré og polydipsi ses hos hunde som har spist 20 mg/kg, kardiotoksiske effekter ses ved indtag af 40-50 mg/kg, og kramper og død ses ved dosis ≥60 mg/kg.
Diagnose: Anamnese samt kliniske tegn
Behandling: Kramper stabiliseres med Methocarbamol (50-220 mg/kg, IV) eller diazepam (0.5-2.0 mg/kg, IV). Eventuelle hjertearytmi behandles. Efter stabilisering bruges brækmiddel til at detoksificere dyret. Aktivt kul kan bruges alternativt.

Cyanbrinte, Cyanid
Kilder: Planter indeholdende cyanid eller cyanogene glycosider. Hørfrøkager (limarin), sudangræs, johnsongræs, durra (dhurrin), fuglekirsebær og blommer (amygdalin) kan indeholde cyanider
Species: Især drøvtyggere
Letal dosis: PO: 1-2 mg/kg. Ærogent 100-150 ppm
Omsætning: HCN absorberes hurtigt og metaboliseres til tiosul-fat, der er atoksisk. Kliniske symptomer er afhængig af mængden af frit HCN
Virkningsmekanisme: Frit HCN eller glykosider, som frigiver HCN. Denne hydrolyse sker under medvirken af planteenzymer eller vommens mikroflora. HCN reagerer med Fe3+ i cytochromoxydase, hvorved elektrontransporten og cellernes stofskifte kompromitteres
Akutte symptomer: Hurtigt forløb (1-2 timer); ophidselse, angst, salivation, skælven, defækationer, svaghed, kramper, kollaps.
Obduktion: Kirsebærrødt blod, lugt af bitre mandler
Analyse: Prøver fryses straks. Cyanidkoncentration i foder >200 ppm (max. 5-6.000 ppm), vomindhold > 10 ppm, lever > 1 ppm
Behandling: 1) Natriumnitrit (1%) 25 mg/kg IV (inducerer methæmoglobin, der binder cyanbrinte i cyanmethæmoglobin). 2) Natriumthiosulfat 25% 1,25 g/kg IV (omdanner det langsomt frigivne cyanbrinte fra cyanmethæmoglobin til det atoksiske thiocyanat). Behandling kan gentages med halverede doser. 3) Artificiel respiration og ilt

Gossipol
Kilder: Bomuldsfrøkager
Species: Især svin og kalve
Omsætning: Gossipol absorberes fra GI hos énmavede. Stoffet inaktiveres ved metabolisering i drøvtyggeres formaver
Kroniske symptomer: Nedstemthed, dyspnø, afmagring, ødemer
Obduktion: Ødemer, blodophobning, myocarditis
Behandling: Tilsætning af jernsulfat til foderet neutraliserer gossipol (tilsættes i forholdet 1:1)

Monensin
Kilder: Foderadditiv, coccidiostaticum
Species: Især hest
Letal dosis: PO: Hest 2-3 mg/kg, kvæg 30-40 mg/kg, fjerkræ 200 mg/kg
Omsætning: Absorberes i varierende grad og omsættes næsten fuldstændig til metabolitter ved første gennemløb af lever.
Virkningsmekanisme: Påvirker natrium- og kaliumtransporten over cellemembraner resulterende i ændret membranpotentiale
Akutte symptomer: Ataksi, forceret respiration, forøget puls, parese af bagben, hæmaturi
Kroniske symptomer: Utrivelighed
Klinisk kemi: Øget aktivitet af alanin aminotransferase, asparatat aminotransferase og kreatininkinase.
Obduktion: Nekroser i hjerte og skeletmuskulatur
Behandling: Fjerne foder, symptomatisk. Selen og vitamin E har kun effekt profylaktisk

Mykotoksiner
Mykotoksicosis er en sygdom forårsaget af et toksin, der er produceret af en svamp. Hos fjerkræ og svin er dette som oftest som følge af svampevækst i korn og foderstoffer. Hundredvis af mykotoksiner er blevet identificeret, og mange er sygdomsfremkaldende. Mykotoksiner kan have additiv eller endda synergistisk effekt med andre mykotoksiner, smitstoffer og fejlernæring. Mange er kemisk stabile og opretholder deres toksicitet over tid.

Betydningen af mykotoksinproblemer i fjerkræ er sandsynligvis betydelig. Indvirkningen på fjerkræproduktionen kan bedst måles indirekte ved vægttab, nedsat fodereffektivitet, pigmentering af æg, nedsat ægproduktion og nedsat reproduktionsevne. Se speciallitteratur for yderligere detaljer.

Oxalsyre
Kilder: Planter med højt oxalsyreindhold. Sukkerroe (Beta vulgaris), runkelroe (Beta vulgaris var rapa), surkløver (Oxalis spp), svampe
Form: Natriumoxalat og kaliumoxalat er letopløselige. Calciumoxalat er tungt opløselig
Omsætning: Oxalat nedbrydes i vom. Kapacitet for nedbrydning er afhængig af vomflora (tilvænning). Ved stort indtag og lille kapacitet for nedbrydning i vom absorberes oxalat til blod.
Virkningsmekanisme: Forårsager hypocalciæmi, danner calciumoxalatkrystaller i nyre og hjerne, hæmolyserer erytrocytter
Akutte symptomer: Sløvhed, salivation, næseflåd, slaphed, hurtig overfladisk respiration
Obduktion: Akkumulation af calciumkrystaller i nyre og urinveje. Blodophobning af blod i lunger
Behandling: Calciumklorid IV. Dicalciumfosfat kan gives profylaktisk.

Ricin
Kilder: Ricinusbønner. Skaller indeholder ca. 6% ricin
Species: Alle
Letal dosis: Ricinusbønner: hest 0,1 g/kg, får 1 g/kg, svin 1,5 g/kg, kvæg 2 g/kg
Akutte symptomer: Hæmorrhagisk diarré, kolik, mælkeydelsen falder, depression, ataksi, svedudbrud, kramper, kollaps
Obduktion: Væskeophobning i tarm. Svulst og ødem i lever, nyre og milt
Behandling: Symptomatisk. Væsketerapi. Specifik recinantise-rum

Salinomycin
Kilder: Foderadditiv, coccidiostaticum
Species: Svin, fjerkræ
Letal dosis: PO: Rotte og mus 20-60 mg/kg
Omsætning: Absorberes i varierende grad og omsættes til meta-bolitter ved første gennemløb af lever
Virkningsmekanisme: Påvirker natrium- og kalium-transporten over cellemembraner resulterende i ændret membranpotentiale
Akutte symptomer: Ataksi, forceret respiration, forøget puls, parese af bagben, hæmaturi
Kroniske symptomer: Utrivelighed
Klinisk kemi: Øget aktivitet af alanin-aminotransferase, asparatat aminotransferase og kreatininkinase.
Obduktion: Nekroser i hjerte- og skeletmuskulatur
Behandling: Fjerne foder, symptomatisk. Selen og vitamin E har kun effekt profylaktisk

Salt (NaCl)
Kilder: Foder (blandingsfejl), saltvand
Species: Kvæg, svin, fjerkræ
Virkningsmekanisme: Øger blodets og vævenes osmolalitet og medfører ledningsforstyrrelser
Akutte symptomer: Diarré med kolik, dehydrering, anoreksi, tørst, ataksi, kramper
Obduktion: Gastroenteritis, ødem i cerebrale cortex, kongestion i nyre
Histologi: Eosinophili
Behandling: Restriktiv vandtildeling. Foderskift.

Selen
Kilder: Planter kan indeholde op til 15.000 ppm. Dansk korn indeholder i gennemsnit 0,01-0,05 ppm
Species: Akut: Især kvæg og får
Letal dosis: PO: 1-10 mg/kg
Akutte symptomer: Hurtig og svag puls, dyspnø, tympanitis, kolik, diarré, cyanose, ataksi, koma
Kroniske symptomer: Hårtab (man og hale), stift hårlag, depression, anoreksi, forvoksede hove, halthed, anæmi
Obduktion: Akut: Blødning, ascites, lungeødem, atoni af glat muskulatur. Kronisk: Hjerteatrofi, levercirrhose, gastroenteritis
Behandling: Symptomatisk. Acetylcystine 140 mg/kg IV efter-fulgt af 70 mg/kg daglig fordelt over 4 doser.

Urinstof
Kilder: Foder, hvor urinstof er anvendt som en nitrogenkilde
Species: Kvæg
Virkningsmekanisme: Urinstof er atoksisk for enmavede dyr, men toksisk for ruminanter, hvor det spaltes i vommen til NH3. Absorption af NH3 resulterer i acidose. NH3/NH4+ blokkerer citronsyrecyclus med efterfølgende stigning i blod-glucose og laktat
Akutte symptomer: Salivation (fråde), tænderskæren, kolik trommesyge, spark mod bugen, dyspnø, muskeltrækninger, ataksi, svaghed, kramper, lammelser
Klinisk kemi: Kliniske symptomer når NH3/NH4+ koncentration i blod > 10 ppm
Obduktion: Gastroenteritis, spredte blødninger, lungeødem, ammoniaklugt i vommen. Vom pH > 7,5
Histologi: Læsioner i hjerne
Analyse: Prøverne fryses straks for at undgå fordampning af NH3. Foderet Analyseres for urinstof. Urinstofkoncentration i vomindhold: > 800 ppm. NH3/NH4+ koncentration > 20 ppm i blod
Behandling: Eddikesyre (5%) 3-5 l PO (NH3/NH4+ forskydes til fordel for NH4+, der ikke absorberes). Behandling gentages evt. efter 2 timer.

Zink
Kilder: Foder indeholdende zink
Species: Svin
Virkningsmekanisme: Forskellige zinkforbindelser optages ikke i samme grad fra tarmen. Zinkkarbonat afgiver hurtigt og let zink-ioner, som hurtigt optages og dermed giver anledning til risiko for forgiftning med zink. Zinkoxid har en lav opløselighed og dermed en langsom afgivelse af zink-ioner, hvorfor forgiftning er sjælden. Det er zink-ionen, som er giftig. pH-forhold i tyndtarmen har betydning for optagelsen. Hvis indholdet af calcium i foderet er lavt, vil optagelsen af zink fra tarmen øges, og dermed forværres symptomerne. Zink indtager kobbers plads i de bloddannende processer, hvilket medfører en nedsat optagelse af jern fra tarmen, og blodmangel bliver resultatet. Dette vil sammen med organskader føre til dyrets død.
Symptomer: En kronisk forgiftning er sjælden entydelig, men følgende symptomer kan observeres: Nedsat foderudnyttelse, dårlig tilvækst, anoreksi samt diarré. I alvorligere tilfælde ses: utrivelighed, træthed, bleghed samt indre blødninger. Døden indtræder efter kortere eller længere tid.
Obduktion: Gastroenteritis, spredte blødninger i diverse organer. Milt, lymfekirtler og hjerne har ofte blødninger. Bugspytkirtlen er ofte kronisk inflammeret.
Analyse: Diagnose stilles ved påvisning af højt zinkindhold i foderet, og ved påvisning af forhøjet zinkindhold i lever, nyre, bugspytkirtel og knoglevæv.
Behandling: En omgående foderjustering er nødvendig. Først og fremmest skal zinkindholdet reduceres, og der kan forsøges med calcium (Ca) og kobber (Cu) tilskud, idet Ca- eller Cu-ionen kan gå ind og erstatte zink-ionen.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org