PERGOQUIN

Pergolidmesilat
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Pergolid er et syntetisk ergotderivat, som hos heste med PPID sænker plasmaniveauet af ACTH, MSH og andre pro-opiomelanocortin-peptider.
Tabletter (1 mg)
DeklarationTablet med korsformet delekærv, der indeholder 1 mg pergolid (som 1,31 mg pergolidmesilat).
BrugsvejledningOral anvendelse, én gang dagligt. For at lette administrationen kan den ønskede daglige dosis opløses i lidt vand og/eller blandes med melasse eller andet velsmagende foder og omrøres, indtil det er opløst. I dette tilfælde skal de opløste tabletter administreres med en sprøjte. Hele dosen skal administreres med det samme. Tabletterne må ikke knuses. Startdosis 2 µg pergolid/kg kropsvægt (dosisinterval: 1,7 til 2,5 µg/kg). Startdosis (2 µg/kg, f.eks. én tablet til en kropsvægt på 500 kg) skal herefter titreres i henhold til det individuelle respons, som bestemmes ved monitorering (se nedenfor).
Startdoserne anbefales som følger
Hestens vægt Antal tabletter Startdosis Doseringsinterval
200-300 kg ½ 0,50 mg 1,7-2,5 μg/kg
301-400 kg ¾ 0,75 mg 1,9-2,5 µg/kg
401-600 kg 1 1,00 mg 1,7-2,5 µg/kg
601-850 kg 1 ½ 1,50 mg 1,8-2,5 µg/kg
851-1000 kg 2 2,00 mg 2,0-2,4 μg/kg
Vedligeholdelsesdosis Der forventes livslang behandling for denne sygdom. De fleste heste responderer på behandlingen og stabiliseres ved en gennemsnitlig dosis på 2 µg/kg kropsvægt. Klinisk forbedring ved brug af pergolid forventes inden for 6 til12 uger. Heste kan respondere klinisk ved lavere eller forskellige doser; det anbefales derfor at titrere til den laveste effektive dosis hos det enkelte individ baseret på behandlingsrespons, hvad enten det er effekt eller tegn på intolerance. Nogle heste kan kræve doser så høje som 10 µg/kg vægt pr. dag. I disse sjældne situationer tilrådes yderligere passende monitorering. Efter diagnosticering gentages de endokrinologiske undersøgelser mhp. dosistitrering og monitorering af behandlingen med 4-6 ugers mellemrum, indtil de kliniske tegn og/eller resultaterne af de diagnostiske undersøgelser stabiliseres eller forbedres. Hvis de kliniske tegn eller de diagnostiske undersøgelser ikke er forbedret efter de første 4-6 uger, kan den samlede daglige dosis øges med 0,25-0,50 mg. Hvis de kliniske tegn er forbedret, men ikke normaliseret, kan dyrlægen afgøre, om dosis skal titreres eller ej, afhængigt af individets respons/tolerance. Hvis de kliniske tegn ikke er tilstrækkeligt kontrolleret (klinisk vurdering og/eller diagnostiske undersøgelser), anbefales det at øge den samlede daglige dosis i trin på 0,25-0,50 mg (hvis lægemidlet tolereres ved denne dosis) hver 4.til 6. uge, indtil der sker en stabilisering. Ved tegn på intolerance over for den aktuelle dosis, skal behandlingen stoppes i 2 til 3 dage og genoptages med halv dosis. Den samlede daglige dosis kan herefter igen titreres op til den ønskede kliniske effekt i trin på 0,25-0,50 mg hver 2. til 4. uge. Hvis en dosis glemmes, skal den næste planlagte dosis administreres som ordineret. Efter stabilisering skal der regelmæssigt foretages en klinisk vurdering og diagnostiske undersøgelser hver 6. måned for at monitorere behandling og dosis. Hvis der ikke ses respons på behandlingen, bør diagnosen revurderes. Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre en præcis dosering. Placer tabletten på en jævn overflade med delekærven opad og den konvekse side (den rundede side) mod overfladen. 2 lige store dele: Tryk ned på begge sider af tabletten med tommelfingrene. 4 lige store dele: Tryk ned midt på tabletten med tommelfingeren.
DoseringHest: Startdosis er 2 µg pergolid/kg lgv. (dosisinterval: 1,7 til 2,5 µg/kg) sv.t. 1 tablet til 500 kg hest.
TilbageholdelsestidHest: P.o.: Må ikke anvendes til heste, der er bestemt til konsum. Hesten skal være erklæret "ikke til konsum" under den nationale lovgivning om hestepas (chip-mærket). Må ikke anvendes til hopper, hvis mælk er bestemt til konsum.
OpbevaringIngen.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedDelte tabletter efter første åbning af den indre emballage: 3 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29043 141011 1 x 200 tabl. 2.021,20  
29044 075273 1 x 60 tabl. 689,80  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Pergolid er en potent, langtidsvirkende selektiv dopaminreceptor-agonist med lille eller ingen effekt på noradrenalins, adrenalins eller serotonins virkningsmekanismer ved terapeutiske doser. Pergolid hæmmer frigivelsen af prolactin. Efter oral indgift absorberes pergolid hurtigt med en kort tid til den maksimale koncentration. Hos heste med Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) udøver pergolid sin terapeutiske effekt ved at stimulere dopaminreceptorer.
Indikationer
Symptomatisk behandling af kliniske tegn associeret med Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) (equin Cushings sygdom).
Bivirkninger
Der har i sjældne tilfælde været set appetitløshed, forbigående anoreksi og letargi, lette påvirkninger af centralnervesystemet (f.eks. let depression og let ataksi), diarré og kolik hos heste. I meget sjældne tilfælde er svedtendens blevet rapporteret.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til heste med kendt overfølsomhed over for pergolidmesilat eller andre ergotderivater. Må ikke anvendes til heste under 2 år.
Interaktioner
Anvendes med forsigtighed sammen med andre lægemidler, der er kendt for at påvirke proteinbindingen. Må ikke anvendes sammen med dopamin-antagonister, som f.eks. neuroleptika (phenothiaziner f.eks. acepromazin), domperidon eller metoclopramid, da disse midler kan nedsætte effekten af pergolid.
Drægtighed, diegivning og laktation
Drægtighed: Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk forholdet. Lægemidlets sikkerhed hos drægtige hopper er ikke fastlagt. Laktation: Anvendelse frarådes hos diegivende heste, hos hvilke sikkerheden ikke er fastlagt.
Cave
Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Dette lægemiddel kan forårsage øjenirritation, en generende lugt eller hovedpine, hvis tabletterne deles. Undgå kontakt med øjnene og inhalation ved håndtering af tabletterne. Ved deling af tabletterne skal eksponeringsrisikoen minimeres. Tabletterne bør ikke knuses. Ved kontakt med huden vaskes den eksponerede hud med vand. Hvis stoffet kommer i øjet, skal det ramte øje omgående skylles med vand, hvorefter der søges lægehjælp. Søg frisk luft ved nasal irritation og søg lægehjælp, hvis der udvikles vejrtrækningsbesvær. Produktet kan give anledning til allergiske reaktioner. Personer med kendt overfølsomhed over for pergolid eller andre ergotderivater skal undgå kontakt med lægemidlet. Produktet kan give anledning til bivirkninger på grund af nedsatte prolaktinniveauer, hvilket udgør en særlig risiko for gravide og ammende kvinder, som skal bære handsker under administration af produktet. Utilsigtet indtag kan, særligt hos børn, medføre bivirkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. I tilfælde af indgift ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Undlad at spise, drikke eller ryge under brugen af dette produkt. Vask hænderne efter brugen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org