THIAMACARE VET.

Thiamazol
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Oral suspension af thiamazol til langtidsbehandling af hyperthyroidisme hos katte samt til stabilisering af hyperthyroide katte forud for kirurgisk thyroidektomi.
Oral opløsning (10 mg/ml)
DeklarationThiamazol, glycerin, sorbitolopløsning og vanillin (smagsstof).
BrugsvejledningKun til oral anvendelse. Produktet skal administreres direkte i kattens mund. Må ikke administreres i foder, da produktets virkning ved administration på denne måde ikke er fastlagt. Den anbefalede startdosis til stabilisering af hyperthyreoidisme hos katte inden kirurgisk thyreoidektomi og til langtidsbehandling af hyperthyreoidisme hos katte er 5 mg (sv. til 0,5ml) thiamazol om dagen. Den totale daglige dosis skal deles i to og administreres morgen og aften. Det samme doserings- og fodringsskema skal bruges dagligt for at forbedre stabiliseringen af den hyperthyreoide patient. Hæmatologi, biokemi og total T4 i serum skal kontrolleres, inden behandlingen starter og efter 3 uger, 6 uger, 10 uger og 20 uger og derefter hver 3. måned. Dosen bør titreres til en effekt ved hvert af de anbefalede kontrolintervaller i henhold til den totale T4 og den kliniske respons på behandlingen. Justeringer af standarddosen bør ske i intervaller på 2,5 mg (0,25 ml), og målet bør være at opnå den lavest mulige dosis. Hos katte med behov for særligt små dosisjusteringer, kan der benyttes intervaller på 1,25 mg (0,125 ml). Hvis koncentrationen af total T4 falder til under den nedre ende af referenceintervallet, bør det overvejes at reducere den daglige dosering og/eller doseringshyppigheden. Dette gælder især, hvis katten udviser kliniske tegn på iatrogen hypothyreoidisme (f.eks. letargi, manglende appetit, vægtstigning og/eller dermatologiske tegn såsom alopeci og tør hud). Ved behov for mere end 10 mg om dagen skal dyret monitoreres særligt omhyggeligt. Den administrerede dosis bør ikke overstige 20 mg om dagen. Ved langtidsbehandling af hyperthyreoidisme skal dyret behandles hele livet.
DoseringKat: Den anbefalede startdosis er 5 mg om dagen fordelt på 2 daglige doser sv.t. 0,25 ml morgen og 0,25 ml aften direkte i kattens mund. Justeringer af standarddosen bør ske i intervaller på 2,5 mg (0,25 ml), og målet bør være at opnå den lavest mulige dosis. Hos katte med behov for særligt små dosisjusteringer, kan der benyttes intervaller på 1,25 mg (0,125 ml).
OpbevaringHold beholderen tæt tillukket.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter første åbning af beholderen: 3 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28965 107973 1 x 30 ml 223,98  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Thiamazol virker ved at blokere thyreoideahormonets biosyntese in vivo. Den primære virkning er at hæmme bindingen af iodid til enzymet thyreoideaperoxidase og således forhindre den katalyserede iodinering af thyreoglobulin og T3- og T4-syntesen. Thiamazol absorberes hurtigt og fuldstændigt med en biotilgængelighed på >75%
Indikationer
Til langtidsbehandling af hyperthyreoidisme hos katte. Til stabilisering af hyperthyreoidisme hos katte inden kirurgisk thyreoidektomi.
Bivirkninger
Ved langtidsbehandling af thyreoidisme er de fleste bivirkninger milde og forbigående og vil ikke give anledning til seponering af behandling. De mere alvorlige virkninger er overvejende reversible, når medicineringen ophører. Almindelige kliniske bivirkninger omfatter opkastning, manglende appetit/anoreksi, letargi, kraftig pruritus og ekskoriationer på hoved og hals, blødende diatese og icterus i forbindelse med hepatopati samt hæmatologiske anomalier (eosinofili, lymfocytose, neutropeni, lymfopeni, mild leukopeni, agranulocytose, thrombocytopeni eller hæmolytisk anæmi). Disse bivirkninger går over inden for 7 - 45 dage efter ophør af thiamazolbehandling. Sjældne bivirkninger omfatter anæmi, herunder thrombocytopeni og antinukleare antistoffer i serum. I meget sjældne tilfælde kan der ses lymfadenopati, i dette tilfælde bør behandlingen straks seponeres og der bør overvejes alternativ behandling efter en passende rekonvalescensperiode.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til katte, der lider af systemisk sygdom, såsom primær leversygdom eller diabetes mellitus. Bør ikke anvendes til katte, der udviser tegn på autoimmun sygdom. Bør ikke anvendes til katte med sygdom i de hvide blodlegemer, såsom neutropeni og lymfopeni. Bør ikke anvendes til katte med trombocytforstyrrelser og koagulationsdefekter (fx thrombocytopeni). Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende katte. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Samtidig behandling med phenobarbital kan nedsætte thiamazols kliniske effekt. Thiamazol nedsætter leverens oxidering af ormemidler med benzimidazol og kan føre til stigninger i ormemidlernes plasmakoncentrationer, når det gives samtidigt. Thiamazol er immunmodulerende, hvilket der skal tages højde for ved overvejelse af vaccinationsprogrammer.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under kattes drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende katte.
Cave
Ved behov for mere end 10 mg om dagen skal dyret monitoreres særligt omhyggeligt. Anvendelse af lægemidlet til katte med renal dysfunktion må kun ske i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet. På grund af den virkning som thiamazol kan have på den glomerulære filtrationshastighed (nedsættende virkning), skal behandlingens indvirkning på nyrefunktionen monitoreres nøje, da der kan opstå forværring af en tilgrundliggende tilstand. De hæmatologiske parametre skal overvåges på grund af risikoen for leukopeni eller hæmolytisk anæmi. Et dyr, der pludselig virker utilpas under behandlingen, bør få foretaget en blodprøve til rutinemæssig kontrol af hæmatologi og biokemi, især hvis de er febrile. Neutropene dyr (neutrofiltal <2,5 x 109/l) skal behandles profylaktisk med baktericide, antibakterielle lægemidler og understøttende behandling. Da thiamazol kan forårsage hæmokoncentration, skal katte altid have adgang til drikkevand. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet Ved overfølsomhed over for thiamazol eller et af hjælpestofferne bør kontakt med lægemidlet undgås. I tilfælde af allergiske symptomer som f.eks. udslæt, hævelse af ansigt, læber eller øjne eller vejrtrækningsbesvær, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Thiamazol kan forårsage forstyrrelser i mave-tarm-kanalen, hovedpine, feber, ledsmerter, pruritus (kløe) og pancytopeni (fald i antal blodlegemer og thrombocytter). Lægemidlet kan også forårsage hudirritation undgå derfor eksponering af hud og mund. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under håndtering af lægemidlet eller brugt kattegrus. Hænderne skal vaskes med sæbe og vand efter administration af lægemidlet og efter håndtering af opkast eller brugt kattegrus fra behandlede dyr. Eventuelt spild eller sprøjt skal straks vaskes af huden. Efter administration af lægemidlet skal eventuel rest af lægemiddel på spidsen af doseringssprøjten aftørres med en renseserviet. Den kontaminerede renseserviet skal straks bortskaffes. Den anvendte sprøjte skal opbevares sammen med lægemidlet i den originale pakning. I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Dette produkt kan forårsage øjenirritation. Kontakt med øjnene skal undgå. I tilfælde af utilsigtet kontakt med øjnene skylles øjnene straks med rent rindende vand. Opsøg lægehjælp, hvis der opstår irritation. Da thiamazol er et formodet humant teratogent stof, skal kvinder i den fødedygtige alder anvende uigennemtrængelige engangshandsker under administration af lægemidlet og ved håndtering af brugt kattegrus/opkast fra behandlede katte. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, må du ikke administrere lægemidlet eller håndtere brugt kattegrus/opkast fra behandlede katte.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org