INFLACAM® til kat

Meloxicam
Virbac Danmark A/S
 

Præsentation

Nonsteroidt analgetikum med antiinflammatorisk (NSAID), analgetisk, antieksudativ og antipyretisk virkning.
Oral suspension til kat (0,5 mg/ml)
DeklarationMeloxicam 0,5 mg/ml, hjælpestof Natriumbenzoat 1,5 mg/ml.
BrugsvejledningOral anvendelse. Gives enten opblandet i foder eller direkte i munden. Omrystes godt før brug. Undgå kontaminering under anvendelse. Doseres efter kattens vægt ved hjælp af vedlagte Inflacam® 1 ml doseringssprøjte. Der bør udvises forsigtighed i forbindele med doseringsnøjagtigheden. Præcisionen af sprøjten er ikke egnet til behandling af katte under 1 kg. Postoperative smerter og betændelse efter kirurgiske indgreb: Efter indledende behandling med Inflacam® 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning, til kat, fortsættes behandlingen 24 timer senere med Inflacam® 0,5 mg/ml oral suspension til katte med en dosis på 0,05 mg meloxicam pr. kg legemsvægt (sv.t. 0,1 ml/kg). Den perorale opfølgningsdosis må indgives én gang dagligt (24 timers interval) i op til 4 dage. Akutte lidelser i bevægeapparatet: Indledende behandling er en enkelt oral dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt (sv.t. 0,4 ml/kg) den første dag. Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) med en dosis på 0,05 mg meloxicam/kg legemsvægt (sv.t. 0,1 ml/kg), så længe den akutte smerte og inflammation varer ved. Smertebehandling af kroniske lidelser i bevægeapparatet: Indledende behandling er en enkelt, oral dosis på 0,1 mg pr. kg legemsvægt (sv.t. 0,2 ml/kg) den første dag, og behandlingen fortsættes med daglig vedligeholdelsesdosis ((24 timers interval) med 0,05 meloxicam pr. kg legemsvægt (sv.t. 0,1 ml/kg). En klinisk reaktion ses normalt inden for 7 dage. Behandlingen bør ophøre senest efter 14 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring. Reaktion ved langtidsbehandling bør overvåges regelmæssigt af dyrlægen. I tilfælde hvor supplerende smertelindring er nødvendig, bør multimodal smertebehandling overvejes.
DoseringKat: Postoperativ smerte og inflammation (opfølgningsdosis): 0,05 mg/kg lgv. sv.t. 0,1 ml/kg lgv. dgl. i op til 4 dage. Akutte lidelser (indledende): 0,2 mg/kg lgv. sv.t. 0,4 ml/kg lgv. 1 gang. Akutte lidelser: Vedligeholdelsesdosis: 0,05 mg/kg lgv. sv.t. 0,1 ml/kg lgv. dgl. så længe den akutte smerte og inflammation varer ved. Kroniske lidelser (indledende): 0,1 mg/kg lgv. sv.t. 0,2 ml/kg lgv. 1 gang. Kroniske lidelser: Vedligeholdelsesdosis: 0,05 mg/kg lgv. sv.t. 0,1 ml/kg lgv. dgl. (24 timers interval). Behandlingen bør afbrydes efter 14 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.
OpbevaringIngen særlige forhold.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedUåbnet: 30 måneder. Efter første åbning: 3 ml flaske: 14 dage, 15 ml flaske: 6 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28983 464635 1 x 3 ml 43,75  
29049 520014 1 x 15 ml 61,23  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) fra oxicam-gruppen. Det virker ved hæmning af prostaglandinsyntesen, hvorved det har antiinflammatorisk, analgetisk, antiekssudativ og antipyretisk effekt. Det reducerer leukocyt infiltrationen i det betændte væv. I mindre udstrækning hæmmes også collagen-induceret trombocyt-aggregation. In vitro og in vivo studier har vist, at meloxicam i højere grad hæmmer cyclooxygenase-2 (COX-2) end cyclooxygenase1 (COX-1). Hvis katten er fodret, når dosis gives, kan absorptionen blive lettere forsinket. Meloxicam elimineres med en halveringstid på 24 timer og ca. 79% af den indgivne dosis elimineres via fæces og den resterende del med urinen.
Indikationer
Lindring af inflammation og smerter ved akutte og kroniske lidelser i bevægeapparatet hos katte. Lindring af milde til moderate postoperative smerter og inflammation efter kirurgiske indgreb, f.eks. ortopædisk- og bløddelskirurgi hos katte.
Bivirkninger
Typiske NSAID-bivirkninger såsom appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt ses lejlighedsvist. Der er i meget sjældne tilfælde set mavesår samt forhøjede leverenzymer. Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale. Hvis der forekommer bivirkninger bør behandlingen afbrydes og dyrlægen kontaktes.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende katte. Bør ikke anvendes til katte med gastro-intestinale lidelser som f.eks. irritation og tegn på blødning, svækket lever-, hjerte- eller nyrefunktion og hæmorragiske lidelser eller ved tegn på individuel overfølsomhed over for præparatet eller et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til katte under 6 uger.
Interaktioner
Andre NSAID-præparater, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosid-antibiotika og substanser med høj proteinbinding kan konkurrere om bindingen og således føre til toksisk virkning. Inflacam® må ikke gives samtidig med andre NSAID-præparater eller glukokortikosteroider. Ved forudgående behandling med andre NSAID’s indlægges en pause i behandlingen på mindst 24 timer, inden behandling med meloxicam påbegyndes. Samtidig administration af potentielt nefrotoksiske lægemidler bør undgås.
Drægtighed, diegivning og laktation
Bør ikke anvendes, da lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation ikke er fastlagt.
Cave
Undgå behandling af dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, idet der foreligger en potentiel risiko for toksisk påvirkning af nyrerne. Meloxicam har en snæver terapeutisk sikkerhedsmargen hos katte, og kliniske tegn på overdosering kan ses ved relativt små overdoser.
Bemærkning
I tilfælde af overdosering bør symptomatisk behandling initieres.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org